New Page 1

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06) ter 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) Občinski svet Občine Vojnik na svoji 3. seji dne 20. 12. 2006 sprejel

SKLEP

o ukinitvi javnega dobra

1. člen

S tem sklepom se ukine kot javno dobro parc. št. 1140/2 (pot 303 m2) vpisana v zkv 239 k.o. Loka.

2. člen

Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine Vojnik, Keršova 8, Vojnik, matična št. 5880386.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Št. 03200-0036-2006/9(30)

Župan Občine Vojnik

Vojnik, dne 22. decembra 2006

Benedikt Podergajs l.r.