New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 97/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) je Občinski svet Občine Prevalje na 25. seji dne 23. 2. 2006 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o proračunu Občine Prevalje za leto 2006

 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se za proračun Občine Prevalje za leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

 

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

 

2. člen

 

 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

+------+------------------------------------------------------+-------------+

 

 

|A)    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                         |   v tolarjih|

 

 

+------+------------------------------------------------------+-------------+

 

 

|I.    |PRIHODKI SKUPAJ                                       |1.055.077.783|

 

 

+------+------------------------------------------------------+-------------+

 

 

|70    |DAVČNI PRIHODKI                                       |  524.674.000|

 

 

+------+------------------------------------------------------+-------------+

 

 

|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                                     |  142.671.000|

 

 

+------+------------------------------------------------------+-------------+

 

 

|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                                   |  105.093.271|

 

 

+------+------------------------------------------------------+-------------+

 

 

|73    |PREJETE DONACIJE                                      |    2.000.000|

 

 

+------+------------------------------------------------------+-------------+

 

 

|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                                   |  280.639.512|

 

 

+------+------------------------------------------------------+-------------+

 

 

|II.   |ODHODKI SKUPAJ                                        |1.160.942.215|

 

 

+------+------------------------------------------------------+-------------+

 

 

|40    |TEKOČI ODHODKI                                        |  341.758.446|

 

 

+------+------------------------------------------------------+-------------+

 

 

|41    |TEKOČI TRANSFERI                                      |  370.021.208|

 

 

+------+------------------------------------------------------+-------------+

 

 

|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                                 |  361.262.995|

 

 

+------+------------------------------------------------------+-------------+

 

 

|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                               |   87.899.566|

 

 

+------+------------------------------------------------------+-------------+

 

 

|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ                              | –105.864.432|

 

 

+------+------------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |                                                      |             |

 

 

+------+------------------------------------------------------+-------------+

 

 

|B)    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                    |             |

 

 

+------+------------------------------------------------------+-------------+

 

 

|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |         0,00|

 

 

|      |DELEŽEV                                               |             |

 

 

+------+------------------------------------------------------+-------------+

 

 

|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV        |         0,00|

 

 

+------+------------------------------------------------------+-------------+

 

 

|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |         0,00|

 

 

|      |DELEŽEV                                               |             |

 

 

+------+------------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |                                                      |             |

 

 

+------+------------------------------------------------------+-------------+

 

 

|C)    |RAČUN FINANCIRANJA                                    |             |

 

 

+------+------------------------------------------------------+-------------+

 

 

|VII.  |ZADOLŽEVANJE                                          |   28.000.000|

 

 

+------+------------------------------------------------------+-------------+

 

 

|VIII. |ODPLAČILO DOLGA                                       |    8.400.000|

 

 

+------+------------------------------------------------------+-------------+

 

 

|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH            |  –86.264.432|

 

 

+------+------------------------------------------------------+-------------+

 

 

|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE                                     |   19.600.000|

 

 

+------+------------------------------------------------------+-------------+

 

 

|XI.   |NETO FINANCIRANJE                                     |  105.864.432|

 

 

+------+------------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2005           |   86.804.516|

 

 

+------+------------------------------------------------------+-------------+

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

 

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Prevalje.

 

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

 

3. člen

 

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

 

 

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),

 

 

2. prihodki krajevnih skupnosti Leše, Holmec in Šentanel (obresti, donacije in ostali lastni prihodki) se namenijo za delovanje krajevnih skupnosti.

 

 

4. člen

 

 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan in v primeru krajevnih skupnosti predsednik krajevne skupnosti.

 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

 

 

Župan s poročilom o izvrševanju v mesecu septembru 2006 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.

 

 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan ali druga pooblaščena oseba. Odredbodajalec proračuna je župan ali druga pooblaščena oseba. Za proračunske postavke krajevnih skupnosti so odredbodajalci predsedniki krajevnih skupnosti.

 

 

5. člen

 

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta,ki je vključen v načrt razvojnih programov.

 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 30% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

 

 

1. v letu 2007 30% navedenih pravic porabe in

 

 

2. v ostalih prihodnjih letih 70% navedenih pravic porabe.

 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

 

 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

 

 

Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

 

6. člen

 

 

Proračunski skladi so:

 

 

– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,

 

 

– račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada,

 

 

Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 3.000.000,00 tolarjev.

 

 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

 

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

 

 

7. člen

 

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 50.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

 

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

 

 

8. člen

 

 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 28.000.000,00 tolarjev.

 

 

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje, v letu 2006 ne sme preseči skupne višine glavnic 34.832.093,00 tolarjev.

 

 

Župan občine je pooblaščen, da odloča za potrebe proračuna o:

 

 

– začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,

 

 

– najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,

 

 

– varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev.

 

 

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

 

9. člen

 

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Prevalje v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.

 

 

10. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. 1. 2006.

 

 

 

 

 

Št. 403-01-01/1

 

 

Prevalje, dne 23. februarja 2006

 

 

Župan

Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l.r.