New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Radenci (Ur. Objave slovenskih občin št. 8/07) je Občinski svet Občine Radenci na svoji  6. Izredni  seji dne, 06. 10. 2010 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O SPREJETJU NOVELACIJE ZAZIDALNEGA NAČRTA BORAČEVA

 

1. člen

2. člen Odloka o sprejetju novelacije Zazidalnega načrta Boračeva (Ur. Objave Pomurskih občin št. 34/83) se spremeni tako, da se glasi:

»Namembnost površin ni potrebno opredeliti z grafičnimi podlagami zazidalnega načrta.

Na tem območju je dovoljena  gradnja  vseh vrst industrijskih  objektov, novih pritličnih, visokopritličnih in medetažnih stanovanjskih objektov, vseh vrst energetskih objektov in nadomestnih zgradb.

Dovoljena je adaptacija in preureditev obstoječih objektov.

 

2. člen

Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.

 

3. člen

Ta odlok začne veljati takoj, objavi pa se v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Štev.: 3505-8/2010

Datum: 07. 10. 2010

 

 

Občina Radenci

 

Župan Mihael PETEK