New Page 1

 

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Velika Polana na 8. redni seji dne 6. 10. 2003 sprejel

 

 

FINANCIRANJE JAVNE PORABE

 

 

Občine Velika Polana v letu 2000 po zadnjem veljavnem proračunu za leto 1999

 

 

1. člen

 

 

Sprejme se financiranje javne porabe Občine Velika Polana v letu 2000 po zadnjem veljavnem proračunu za leto 1999, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

 

 

2. člen

 

 

Financiranje javne porabe v letu 2000 (v tisoč SIT):

 

 

Prihodki

 

I.

Davčni prihodki

31.453 SIT

II.

Nedavčni prihodki

19.326 SIT

III.

Kapitalski prihodki

IV.

Prejete donacije

1.777 SIT

V.

Transferni prihodki

80.390 SIT

 

Skupaj prihodki

132.946 SIT

 

 

 

Odhodki

 

I.

Tekoči odhodki

44.429 SIT

II.

Tekoči transferi

62.820 SIT

III.

Investicijski odhodki

17.672 SIT

IV.

Investicijski transferi

V.

Drugi odhodki

270 SIT

 

Skupaj odhodki

125.191 SIT

 

 

 

Presežek prihodkov nad odhodki 7.755 tisoč SIT.

 

 

3. člen

 

 

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 2-8/03

 

 

Velika Polana, dne 6. oktobra 2003.

 

 

Župan

 

 

Občine Velika Polana

 

 

Andrej Lebar l. r.