New Page 2

Štev.: 900-09-2016

Datum: 21.1.2016

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo Slovenskih občin št. 25/06) in na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradno glasilo slovenskih občin št. 25/06)

 

SKLICUJEM

 

9. redno sejo Občinskega sveta Občine Gorišnica,

 

ki bo v četrtek, dne 28.1.2016, ob 17. uri

v sejni sobi Občine Gorišnica.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev navzočnosti, pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta občine Gorišnica (zapisnik)

2. Sprejem Občinskega prostorskega načrta Občine Gorišnica (gradivo)

3. Namakalni sistem razširitev (gradivo)

4. Sklep o višini stroškov omrežnine izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda na območju občine Gorišnica (gradivo)

5. Ustanovitev podjetja - javni interes (gradivo)

6. Predlogi in vprašanja

 

Prosim za zanesljivo in točno udeležbo!

 

Občina Gorišnica

Jožef Kokot, župan