New Page 2

 

Na podlagi 40. člena Zakona o Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO 11/11 ZJF UPB4) in 105. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS št. 10/04, 58/05 in Ur. glasilo slov. občin 20/11) je občinski svet Občine Kidričevo na 9. redni seji  dne  20.10.2011  sprejel

 

 

ODLOK

 

 

O REBALANSU  PRORAČUNA OBČINE KIDRIČEVO ZA LETO  2011

 

 

1. člen

 

 

Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2011 (Uradno glasilo slovenskih občin  št.  5/2011 z  dne  01.03.2011 ) in glasi:

 

 

Občinski proračun za leto 2011 se določi v naslednjih zneskih:

 

 

 

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v eur

 

Skupina/Podskupina kontov

Rebalans  2011

     

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

8.615.688

     
 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.522.760

     

70

DAVČNI PRIHODKI

4.857.650

 

700

Davki na dohodek in dobiček

3.951.745

 

703

Davki na premoženje

765.853

 

704

Domači davki na blago in storitve

140.052

 

706

Drugi davki

0

     

71

NEDAVČNI PRIHODKI

665.110

 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

164.443

 

711

Takse in pristojbine

1.691

 

712

Denarne kazni

5.178

 

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

8.300

 

714

Drugi nedavčni prihodki

485.498

     

72

KAPITALSKI PRIHODKI

123.235

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

721

Prihodki od prodaje zalog

0

 

722

Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

123.235

     

73

PREJETE DONACIJE

0

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

 

731

Prejete donacije iz tujine

0

     

74

TRANSFERNI PRIHODKI

2.969.693

 

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

850.082

 

741

Prej.sredstva iz državnega proračuna iz sred.proračuna EU

2.119.611

     

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

8.617.879

     

40

TEKOČI ODHODKI

1.815.291

 

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

407.326

 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

65.405

 

402

Izdatki za blago in storitve

1.167.500

 

403

Plačila domačih obresti

65.060

 

409

Rezerve

110.000

     

41

TEKOČI TRANSFERI

1.924.284

 

410

Subvencije

64.740

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.276.820

 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

242.349

 

413

Drugi tekoči domači transferi

340.375

 

414

Tekoči transferi v tujino

0

     

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.790.304

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.790.304

     

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

88.000

 

431

Invest.transf.prav.in fiz.oseb, ki niso prorač.upor.

36.000

 

432

Invest.transf.proračunskim uporabnikom

52.000

     

III.

PRORAČUNSKI PRSEŽEK (I.-II.)

 
 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-2.191

     

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v eur

 

Skupina/Podskupina kontov

Rebalans 2011

     

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

 
 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

800

     

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

800

 

750

Prejeta vračila danih posojil

800

 

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

     

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

 
 

DELEŽEV (440+441+442)

7.500

     

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.DELEŽEV

7.500

 

440

Dana posojila

0

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

7.500

 

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

     

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA

 
 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

-6.700

     

C. RAČUN FINANCIRANJA

v eur

 

Skupina/Podskupina kontov

Rebalans 2011

     

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

     

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500

Domače zadolževanje

0

     

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

102.183

     

55

ODPLAČILA DOLGA

102.183

 

550

Odplačila domačega dolga

102.183

     

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

 
 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-111.074

     

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

 
 

(VII.-VIII.)

-102.183

     

XI.

NETO FINANCIRANJE

 
 

(VI.+VII.-VIII.-IX.)

2.191

     
 

STANJE SREDSTEV NA RČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 2010

 
 

9009 Splošni sklad za drugo (ocenjeno)

136.995

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Štev.:  007-11/2010

 

 

Datum:  20.10.2011

 

 

Občina Kidričevo

 

 

Župan Anton  Leskovar