New Page 1

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 100/05-UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. list 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02-ZJU, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO) ter 16. člena Statuta Občine Brda (Ur. glasilo slovenskih občin 4/06) je občinski svet Občine Brda na 17. redni seji dne 20.12.2012 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

O PRORAČUNU OBČINE BRDA ZA LETO 2013

 

 

I.       SPLOŠNA DOLOČBA

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se za Občino Brda za leto 2013 določajo obseg in struktura sredstev za financiranje javne porabe, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine ter način in roki poročanja.

 

 

II.     STRUKTURA PRORAČUNA

 

 

2. člen

 

 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2013

 

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74 +78)

6.718.679,95

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.725.955,66

70 DAVČNI PRIHODKI

3.904.259,00

 

700 Davki na dohodek in dobiček

3.382.809,00

 

703 Davki na premoženje

330.300,00

 

704 Domači davki na blago in storitve

191.150,00

 

706 Drugi davki

0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI

821.696,66

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

562.746,66

 

711 Takse in pristojbine

2.100,00

 

712 Denarne kazni

5.000,00

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

25.000,00

 

714 Drugi nedavčni prihodki

226.850,00

 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI

373.235,77

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

112.500,00

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč

260.735,77

 

 

73 PREJETE DONACIJE

40.000,00

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

40.000,00

 

 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.579.488,52

 

740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij

608.159,54

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

971.328,98

 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.453.922,20

40 TEKOČI ODHODKI

2.058.879,63  

 

400 plače in drugi izdati zaposlenim

341.352,00

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

59.500,00

 

402 Izdatki za blago in storitve

1.610.171,40

 

403 Plačila domačih obresti

32.856,23

 

409 Rezerve

15.000,00

 

 

41 TEKOČI TRANSFERI

2.147.073,34

 

410 Subvencije

5.000,00

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.300.000,00

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

169.200,00

 

413 Drugi tekoči domači transferi

672.873,34

 

 

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.055.549,23

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.055.549,23

 

 

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

192.420,00

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam - niso proračunski uporabniki

65.700,00

 

432 Investicijski transferi – proračunski uporabniki

126.720,00

 

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

 

 

(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)

264.757,75

 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2013

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00    

 

750 Prejeta vračila danih posojil

 

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

 

 

752 Kupnina iz naslova privatizacije

 

 

 

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE

28.392,00

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

28.392,00

 

440 Dana posojila

0,00

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0,00     

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0,00

 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje s svoji lasti

28.392,00

 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

 

 

KAPITALSIKIH DELEŽEV (IV.-V.)

- 28.392,00

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2013

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

50 ZADOLŽEVANJE

0,00

 

500 Domače zadolževanje

0,00

 

 

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

236.365,75

55 ODPLAČILA DOLGA

236.365,75

 

550 Odplačila domačega dolga

236.365,75

 

 

 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

 

 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

0,00

 

 

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE

 

 

(VII.-VIII.)

- 236.365,75

 

 

 

XI. NETO FINANCIRANJE

- 264.757,75

 

(VI.+VII.-VIII.-IX.)

 

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

 

 

9009 Splošni sklad za drugo

0,00

 

 

 

       

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.

 

 

Posebni del proračuna po področjih proračunske porabe in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.

 

 

3. člen

 

 

Proračunska rezerva se v letu 2013, v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah oblikuje v višini  5.000,00 EUR in se uporablja za namene določene s tem zakonom.

 

 

Župan lahko na predlog Službe za finance odloča o letni porabi do 5.000 EUR razpoložljivih sredstev proračunske rezerve za posamezni namen. O tem pismeno obvesti Občinski svet.

 

 

V primeru porabe sredstev, ki presega višino določeno v prejšnjem odstavku, odloča Občinski svet s posebnim sklepom.

 

 

4. člen

 

 

Del predvidenih prihodkov proračuna se zadrži kot splošna proračunska rezervacija.

 

 

Splošna proračunska rezervacija v letu 2013 znaša 10.000 EUR.

 

 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali niso zagotovljena v zadostni meri, ker jih ni bilo mogoče načrtovati.

 

 

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in poroča občinskemu svetu šestmesečno. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančnih načrtih neposrednega uporabnika.

 

 

5. člen

 

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov iz 43. člena ZJF tudi prihodki od požarne takse, prihodki od takse za obremenjevanje vode in takse za obremenjevanje okolja, sredstva iz državnega proračuna in sredstva iz EU in sredstva koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo ter turistična taksa. 

 

 

V proračun občine so vključeni tudi prihodki in odhodki krajevne skupnosti  Medana  in vaških skupnosti v posebnem delu proračuna.

 

 

Izvrševanje proračuna

 

 

6. člen

 

 

Sredstva občinskega proračuna se praviloma delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti v skladu z likvidnostnim položajem.

 

 

7. člen

 

 

Neposredni uporabniki občinskega proračuna so občinski svet, nadzorni odbor, občinska uprava in krajevna skupnost. Posredni uporabniki občinskega proračuna so javni zavodi in javni skladi, katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je občina.

 

 

Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter področjih proračunske porabe v skladu s Programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.

 

 

Uporabniki proračuna ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki presegajo s proračunom določena sredstva za posamezne namene.

 

 

8. člen

 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

 

 

Župan lahko s pismenimi sklepi prerazporedi sredstva med proračunskim postavkami praviloma znotraj istega področja proračunske porabe.

 

 

Izvrševanje proračuna po ekonomski klasifikaciji je odraz strukture nastalih stroškov posameznih postavk po področjih in se evidenčno primerja s planiranimi stroški.

 

 

O prerazporeditvah odloča župan in o tem poroča občinskemu svetu. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za I. polletje in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.

 

 

9. člen

 

 

Pogodbe za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo v skladu s predpisi o javnem naročanju in navodili župana.

 

 

Sredstva subvencij, posojil in drugih oblik pomoči neproračunskim uporabnikom se dodelijo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa v sredstvih javnega obveščanja. Način dodelitve in višine dodeljenih sredstev mora biti usklajena s predpisi o državnih pomočeh.

 

 

Pred dodeljevanjem sredstev dotacij, subvencij, posojil in drugih oblik pomoči je potrebno skleniti pogodbo med občino ter  proračunskim porabnikom ali neproračunskim uporabnikom sredstev.

 

 

10. člen

 

 

Razpolaganje s finančnim in stvarnim premoženjem občine se opravi v skladu z veljavnimi predpisi in na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa (javna ponudba, javno vabilo k dajanju ponudb, javna dražba), razen za zasedena stanovanja, nepremičnine v solastništvu, zamenjave nepremičnin v javnem interesu, oddajanje stanovanj zaposlenim pri neposrednem uporabniku. Kupnina od prodaje nepremičnin se uporabi za nakup in izgradnjo nepremičnin in vlaganje v obstoječe.

 

 

11. člen

 

 

Proračunski uporabniki lahko prevzemajo obveznosti za tekoče leto le v višini sprejetih proračunskih postavk. Proračunski uporabniki lahko prevzemajo obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih le, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.

 

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnim programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti za tekočo porabo neposrednega proračunskega porabnika, ki bodo zapadle v prihodnjih letih, ne sme presegati 70 % tekoče in investicijske porabe posameznega podprograma kamor sodi proračunska postavka.

 

 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide z najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti posrednega uporabnika, ki bodo zapadle v prihodnjih letih, ne sme presegati 40 % pravic porabe v sprejetem proračunu znotraj posameznega podprograma za tekočo oziroma investicijsko porabo.

 

 

12. člen

 

 

Občina se lahko dolgoročno zadolžuje le na podlagi v proračunu izkazane namere, predhodnega mnenja ministrstva pristojnega za finance in pod pogoji, ki jih določa Zakon o financiranju občin in Zakon o javnih financah. Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb, ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun za leto 2013 ne zadolži. 

 

 

Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5 % izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti poravnan najkasneje do 31.12.2013, o zadolžitvi pa odloča župan.

 

 

Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Občina se v letu 2013 za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna evropske unije ne zadolžuje.

 

 

Vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo na zahtevo Službe za finance prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotovitev likvidnosti oz. za izvrševanje proračuna.

 

 

13. člen

 

 

Občina lahko na osnovi sklepa občinskega sveta izdaja poroštva za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih podjetij, če obseg že sprejetih obveznosti to omogoča glede na javnofinančne prihodke.

 

 

Posredni proračunski uporabniki občinskega premoženja, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko zadolžijo le s soglasjem občinskega sveta občine in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.

 

 

14. člen

 

 

Iz proračuna se izplačujejo sredstva le za predhodno opravljanje nabave blaga, storitev in gradbenih del.

 

 

Dogovarjanje o predplačilih je možno le izjemoma ob primernem zavarovanju predplačil ter na podlagi predhodnega soglasja župana.

 

 

Predplačila se zavaruje v skladu s predpisi, ki jih je izdal Minister za finance.

 

 

15. člen

 

 

Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v skladu z določili Zakona o javnih financah in Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

 

 

16. člen

 

 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je pooblaščen za:

 

 

1. Odločanje o porabi proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije v skladu z določili tega odloka

 

 

2. Odločanje o prerazporeditvah proračunskih sredstev v skladu z določili tega odloka

 

 

3. Odločanje o najetju posojila za začasno kritje odhodkov (2. odstavek 12. člena Odloka)

 

 

4. Usklajevanje potrebnih sredstev za plače in druge osebne prejemke vseh proračunskih porabnikov v skladu z veljavno zakonodajo

 

 

5. Upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi občinskega proračuna.

 

 

6. Odpis oz. delni odpis dolga, če dolg ne presega 700,00 EUR vrednosti fakture in so izpolnjeni pogoji iz 77. člena Zakona o javnih financah.

 

 

7. Odločanje o brezplačni oddaji poslovnih prostorov proračunskim porabnikom s soglasjem Občinskega sveta

 

 

Župan lahko pooblasti vodjo oddelka za finance, proračun, gospodarstvo in družbene dejavnosti za izvajanje 5. alineje tega člena.

 

 

Poročanje

 

 

17. člen

 

 

Vsi uporabniki občinskega proračuna so dolžni Službi za finance dostaviti medletno poročilo o poslovanju do 15.7. tekočega leta, letno poročilo za preteklo leto skupaj z bilancami in obrazložitvami do 28.2. tekočega leta ter premoženjsko bilanco do 31.3. tekočega leta za predhodno leto ter trimesečno poročilo o stanju zadolženosti.

 

 

Krajevna skupnost pripravi finančnih načrt, ki je usklajen s sprejetim proračunom občine Brda za leto 2013 v 30 dneh po sprejetju proračuna in ga dostavi Službi za finance.

 

 

Tako usklajene finančne načrte potrdi Občinski svet.

 

 

Javna podjetja, javni gospodarski zavodi, javni skladi in podjetja, kjer je občina Brda ustanoviteljica so dolžni predložiti letno poročilo z bilančnimi podatki do 31.3. tekočega leta za preteklo leto ter trimesečna poročila o stanju zadolženosti.

 

 

18. člen

 

 

Pravne osebe, v katerih ima občina delež v kapitalu, morajo najkasneje v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred objavo sklica seje skupščine predložiti županu gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska poročila in poročila nadzornih organov za preteklo leto, če jih gradivo za sejo ne vsebuje.

 

 

19. člen

 

 

Proračunski porabniki lahko porabijo lastne prihodke za razvoj svoje dejavnosti.

 

 

O višini in porabi lastnih prihodkov proračunski uporabniki poročajo občini Brda ob oddaji letnega poročila z bilancami do 28.2. tekočega leta za preteklo leto.

 

 

20. člen

 

 

Župan občine Brda v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta, do 30.3. pa predloži občinskemu svetu tudi zaključni račun proračuna za preteklo leto z ustreznimi obrazložitvami.

 

 

21. člen

 

 

V obdobju začasnega financiranja občine Brda v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

 

22. člen

 

 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1.1.2013 dalje.

 

 

Številka: 4101-04/2012-05

 

 

Datum:   20.12.2012

 

 

 

Občina Brda

 

Župan Franc Mužič