New Page 3

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, s spremembami) je Občinski svet Občine Komen na 18. redni seji dne 17. 4. 2013 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

1.

Ugotavlja se, da nepremičnina s parc. št. 1375/44, cesta v izmeri 22 m2, k.o. Tomačevica, v zemljiški knjigi vpisana z zaznambo javno dobro, ne služi več vpisanemu namenu, zato se status javnega dobra ukine.

2.

Navedena nepremičnina izgubi status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu sodišču, da po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru. Z izbrisom zaznambe javnega dobra postane parc. št. 1375/44, k.o. Tomačevica, last Občine Komen.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 032-6/2013-9

Komen, dne 17. aprila 2013

 

Župan

Občine Komen

Danijel Božič l.r.