New Page 2

Št. 354-34/2010-14

Ob-1518/13

 

Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk, ob­javlja na podlagi 30. člena Uredbe o stvarnem premože­nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in Proračuna Občine Majšperk za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/12)

javni razpis

za prodajo nepremičnine

1. Predmet prodaje je: nepremičnina, parcelna šte­vilka 866/5, cesta, v izmeri 128 m2, k.o. 436 – Sestrže, v deležu 1/1, za izklicno ceno 1.814,00 EUR (DDV ni vključen v ceno).

Vse stroške postopka, davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.

2. Nepremičnina, opredeljena v 1. točki javnega razpisa, bo naprodaj na javni dražbi, ki bo v sredo, dne 13. 3. 2013, ob 12. uri, v sejni sobi št. 10, na naslovu Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk.

3. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:

Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe:

– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto izkaže z osebnim dokumentom,

– pravne in fizične osebe, ki so na občinsko upra­vo Občine Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk, do torka, dne 12. 3. 2013 do 12. ure, dostavile naslednje dokumente:

– pravne osebe dostavijo dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše od 30 dni,

– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,

– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samo­stojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni,

– potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi,

– potrdilo Občine Majšperk, da ima pravna ose­ba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravna­ne vse obveznosti do Občine Majšperk,

– davčno številko in številko računa pravne ose­be, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove,

– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti ne­premičnine v RS,

– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom pogodbe,

– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10 odstot­kov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo dražil na javni dražbi, na račun enotnega zakladniškega računa Ob­čine Majšperk, številka 01269-0100017182, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim pa se brezobrestno vrne v roku 8 dni od dneva javne licitacije.

– seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke razpisa.

4. Pogodba o prodaji nepremičnine se sklene z naj­ugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani dražbi ozi­roma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo var­ščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.

5. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št. 01269-0100017182 Občine Maj­šperk v roku, ki ne sme biti daljši kot trideset dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sesta­vina pravnega posla.

6. Davek na dodano vrednost oziroma davek na promet z nepremičninami, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.

7. Pravila dražbe:

1. dražbo lahko vodi predsednik komisije ob nav­zočnosti članov komisije,

2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za nepre­mičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz 3. točke tega razpisa, in slednje dokaže s pisnim potrdilom,

3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljav­no pooblastilo,

4. dražitelji za nepremičnine, lahko dvigajo za večkratnik zneska 50 EUR,

5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo dokler ni podana višja ponudba,

6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,

7. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,

8. ugovore proti dražbenemu postopku je mogo­če podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,

9. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.

8. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.

9. Opozorilo: organ, pristojen za izvrševanje pro­računa samoupravnih lokalnih skupnosti, ali poobla­ščena oseba s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

10. Ogled nepremičnin je možen na podlagi pred­hodnega dogovora, na tel. 02/795-08-30.

11. Natančnejše podatke o nepremičninah ter osta­le informacije so na voljo na naslovu: Občine Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk.

Občina Majšperk