New Page 1
 

Na podlagi 46. ter 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradni list RS št. 37/99, 83/99, Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 01/2001) je Župan Občine Komenda 30. 11. 2007 sprejel

 

 

 

 

 

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA

 

 

NAČRTA OBČINE KOMENDA

 

 

 

 

 

1.         Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta

 

 

 

 

 

Občina Komenda je do sprejetja tega sklepa vodila postopek priprave strategije prostorskega razvoja Občine Komenda (SPRO) na podlagi Zakona o urejanju prostora ( Uradni list RS št. 110/02 in 08/03, v nadaljevanju: ZUreP-1 ).

 

 

V skladu s prehodnimi določbami novega Zakona o prostorskem načrtovanju ( Uradni list RS št. 33/07,  v nadaljevanju: ZPNačrt) bo glede na to, da prostorski akt še ni bil javno razgrnjen, Občina Komenda postopek SPRO nadaljevala po določbah ZPNačrt, kot strateški del Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPN) sočasno z izvedbenim delom OPN. 

 

 

 

 

 

1.1.             Ocena stanja

 

 

 

 

 

Občina Komenda je s pripravo SPRO pričela v letu 2005. O začetku postopka priprave SPRO je z obvestilom o nameri priprave prostorske strategije obvestila vse sosednje občine ter Ministrstvo za okolje in prostor ( v nadaljevanju: MOP ).

 

 

Na podlagi 28. člena ZUreP-1 je bila 15. 06. 2005 izvedena prva prostorska konferenca. Na prostorsko konferenco so bili preko sredstev javnega obveščanja vabljeni zainteresirani predstavniki lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti z namenom pridobitve in uskladitve priporočil, usmeritev in njihovih legitimnih interesov.

 

 

Po izvedeni prvi prostorski konferenci je Župan Občine Komenda 04. 07. 2005 sprejel Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Komenda, ki je bil objavljen v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda št. 06/2005.

 

 

Na vlogo pripravljavca z dne 05. 07. 2005 so nosilci urejanja prostora v juliju, avgustu, septembru in novembru 2005 podali smernice za pripravo SPRO Občine Komenda. Vzporedno s postopkom priprave so se izdelovale strokovne podlage. Občina Komenda ima že izdelane nekatere strokovne podlage ( analiza pobud javnega in zasebnega sektorja ter analiza demografskih in socialnih razmer ).

 

 

V zakonitem roku je MOP z odločbo št. 354-09-279/2005 dne 03. 08. 2005 občino obvestilo, da je v postopku priprave SPRO treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.

 

 

Na podlagi izdelanih strokovnih podlag, lastnih razvojnih potreb in izraženih potreb drugih oseb ter smernic nosilcev urejanja prostora je bil izdelan delovni predlog SPRO.

 

 

Nadaljnji postopek se bo v skladu s prvim odstavkom 98. člena ZPNačrt in ob upoštevanju pojasnil in priporočil MOP št. 0071-44-2006 z dne 10. 04.2007 nadaljeval po določbah ZPNačrt.

 

 

V skladu z novo zakonodajo se enovit prostorski akt OPN občine Komenda dopolni z naslednjimi vsebinami:

 

 

·        izdela se elaborat lastnih razvojnih potreb in izraženih potreb drugih,

 

 

·        preoblikuje se gradiva SPRO v skladu z novo zakonodajo v strateški del OPN,

 

 

·        v celoti se izdela izvedbeni del OPN,

 

 

·        izdelajo se strokovne podlage v skladu z novo zakonodajo.

 

 

 

 

 

1.2.      Razlogi

 

 

 

 

 

Razlog za pripravo OPN je v spremembi sistema urejanja prostora, ki jo je uvedel ZPNačrt. V skladu s 95. členom ZPNačrt mora občina OPN sprejeti v 24 mesecih po uveljavitvi podzakonskega akta iz petega odstavka 39. člena zakona.

 

 

Ker predlog SPRO še ni bil javno razgrnjen, se postopek priprave novega prostorskega akta OPN nadaljuje na podlagi določil ZPNačrt kot priprava enovitega dokumenta OPN, ki vsebuje strateški in izvedbeni del.

 

 

OPN bo predstavljal nov temeljni strateški in operativni prostorski dokument, ki bo omogočal izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev. Nadomestil bo vsebine prostorskih sestavin planskih aktov občine ter vsebino prostorskih ureditvenih pogojev. Priprava OPN je potrebna zaradi uskladitve občinskih prostorskih aktov s prostorskimi akti Republike Slovenije. Razlogi za pripravo so tudi na novo preverjene strateške usmeritve prostorskega razvoja  občine ter pobude in predlogi za spremembo namenske rabe prostora pravnih in fizičnih oseb.

 

 

Pravna podlaga za pripravo OPN je poleg ZPNačrt še Pravilnik o vsebini in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij ( Ur.l. RS, št. 99/07 ) ter drugi podzakonski predpisi v pripravi.

 

 

 

 

 

2.                  Območje prostorskega načrta

 

 

 

 

 

OPN se izdela za celotno območje Občine Komenda.

 

 

 

 

 

3.         Način pridobitve strokovnih rešitev

 

 

 

 

 

3.1.             Pri pripravi OPN se smiselno upoštevajo izdelane analize za SPRO, navedene v točki 1.1. tega sklepa in druge strokovne podlage, ki jih je občina izdelala za potrebe sprememb planskih aktov.

 

 

 

 

 

3.2.             V skladu z novo zakonodajo bo potrebno za enovit prostorski akt OPN občine Komenda izdelati še dodatne strokovne podlage:

 

 

·                             prikaz stanja prostora kot novo obvezno strokovno podlago za pripravo prostorskega akta;

 

 

·                             urbanistični načrt za naselji Komendo in Moste.

 

 

 

 

 

3.3.       Izdelava variantnih rešitev ni predvidena.

 

 

 

 

 

3.4.   Za pripravo strateškega dela OPN pripravljavec pridobi ažurne državne geodetske  podlage, za pripravo izvedbenega dela OPN in obveznih podlag pa pripravljavec pridobi ažurne geodetske načrte ( DKN in DTN ) v ustreznem merilu.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.         Roki za pripravo OPN

 

 

                                                          

 

 

4.1.      Sklep o pripravi OPN ( november 2007 ).

 

 

 

 

 

4.2.      Priprava strokovnih podlag ( december 2007 - februar 2008 ).

 

 

 

 

 

4.3.      Priprava dopolnjenega osnutka OPN in OP ( december 2007 - april 2008 ):

 

 

·                              izdelava dopolnjenega osnutka

 

 

·                              priprava okoljskega poročila

 

 

·                              preverba kakovosti izdelanega okoljskega poročila

 

 

·                              usklajevanje smernic z NUP.

 

 

 

 

 

4.4.      Sodelovanje javnosti ( april - maj 2008 ):

 

 

·                              obvestilo o javni razgrnitvi

 

 

·                              javna razgrnitev OPN in OP

 

 

·                              javna obravnava

 

 

·                              sprejem dopolnjenega osnutka OPN na OS ( prva obravnava ).

 

 

 

 

 

4.5.      Priprava predloga OPN ( junij - avgust 2008 ):

 

 

·                              proučitev pripomb in predlogov iz JR

 

 

·                              priprava stališč

 

 

·                              izdelava predloga OPN.  

 

 

 

 

 

4.6.      Potrditev predloga OPN ( september - november 2008 ):

 

 

·                              vloga v mnenja

 

 

·                              mnenja NUP

 

 

·                              opredelitev NUP o sprejemljivosti vplivov OPN s stališča svoje pristojnosti

 

 

·                              sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na okolje

 

 

·                              potrditev predloga OPN s sklepom ministra ( vlade ).

 

 

 

 

 

 4.7.     Sprejem OPN na OS ( december 2008 ).

 

 

 

 

 

Predvideni roki za pripravo OPN se uskladijo s podzakonskim akti oz. se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.

 

 

 

 

 

5.      Navedba nosilcev urejanja prostora

 

 

 

 

 

5.1. Pri pripravi dopolnjenega osnutka OPN občine Komenda se upoštevajo smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, ki so bile pridobljene v postopku priprave  SPRO Občine Komenda. 

 

 

 

 

 

5.2     Smernice za pripravo SPRO so dali naslednji nosilci urejanja prostora:

 

 

 

 

 

A/Ministrstva in organi v njihovi sestavi:

 

 

 

 

 

·               Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska 48, 1000 Ljubljana – področje prostorskega razvoja

 

 

·               Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana – področje upravljanja z vodami

 

 

·               Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana – področje kulture in kulturnih dejavnosti

 

 

·               Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj – področje varstva kulture

 

 

·               Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj – področje varstva narave

 

 

·               Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana – področje kmetijstva

 

 

·               Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana – področje gozdarstva

 

 

·               Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana – področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

 

 

·               Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana – področje obrambe

 

 

·               Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana – področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

 

 

·               Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – področje blagovnih rezerv

 

 

·               Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – področje energetske infrastrukture

 

 

·               Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – področje rudarstva

 

 

·               Družba za avtoceste v RS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana – področje prometne infrastrukture avtocest

 

 

·               Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana – področje letalstva

 

 

·               Ministrstvo za promet, Sektor za prometno politiko, Langusovo 4, 1000 Ljubljana – področje ureditve prometa

 

 

·               Agencija RS za regionalni razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana – področje regionalnega razvoja

 

 

 

 

 

 B/Nosilci javnih pooblastil in sicer:

 

 

 

 

 

·                   Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana

 

 

·                   ELES, Elektro – Slovenija d.o.o., Prenos električne energije, Služba za nadzor, Hajdrihova ulica 2, p.p. 255, 1000 Ljubljana

 

 

·                   Geoplin plinovodi d.o.o., Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina, Cesta ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana

 

 

·                   Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana

 

 

·                   Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik

 

 

·                   Župan Občine Komenda, Občinski svet Občine Komenda, odbori občinskega sveta, strokovne službe občinske uprave

 

 

 

 

 

5.3.     Smernic za pripravo dokumenta niso podali naslednji nosilci urejanja prostora:

 

 

 

 

 

·                   Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana – področje ureditve prometa

 

 

·                   Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor – področje železniške infrastrukture

 

 

·                   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana – področje gozdarstva

 

 

·                   Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za vodno gospodarstvo, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana – področje varstva okolja

 

 

·                   Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana – področje upravljanja z vodami

 

 

·                   Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Sektor za varstvo narave, OE Ljubljana, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana – področje varstva narave

 

 

·                   Elektrogospodarstvo Slovenije, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

 

 

 

 

 

5.4. Če  se v postopku priprave OPN Občine Komenda ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se jih naknadno vključi v postopek.

 

 

 

 

 

5.5.       Na  izdelan  predlog  OPN  Občine  Komenda  pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora Ministrstvo za okolje in prostor.

 

 

 

 

 

6.         Obveznosti v zvezi s financiranjem OPN

 

 

 

 

 

Finančna sredstva za dokončanje prostorskih aktov oz. za pripravo OPN Občine Komenda in njihovih obveznih podlag ter geodetskih načrtov bo pripravljavec zagotovil v poračunih  Občine Komenda v letih 2007, 2008 in 2009.

 

 

 

 

 

7.         Veljavnost in objava sklepa

 

 

 

 

 

Sklep, ki se objavi tudi na občinskih spletnih straneh, začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Komenda.

 

 

 

 

 

Številka:  35000-0001/2005                                                                                             

 

 

Datum:    30. 11. 2007                                                                                       

 

 

                                                                                                       Tomaž DROLEC, l. r.

 

 

                                                                                                                 ŽUPAN