New Page 3

Št. 330-31/2006 Ob-17663/06

Na podlagi Zakona o javnih financah (79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02–ZJU in 110/02-ZDT-B), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 13/06), Pravilnika o namenu, načinu in virih financiranja kmetijstva v Občini Krško (Ur. l. RS, št. 48/03), sprejetega Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 34/06), Mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k pravilniku o namenu, načinu in virih financiranja kmetijstva v Občini Krško z dne 5. 4. 2004, Mnenje k spremembi obstoječe državne pomoči z dne 1. 3. 2006, objavlja Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško

javni razpis

o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Krško za leto 2006

Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

I. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za finančne intervencije ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Krško, od poteka prejšnjega razpisnega roka, do zaključka letošnjega razpisa, za namene:

1. Razvojno investicijski programi, v višini 22,740.000 SIT (PP 5011-5001)

A. Sofinanciranje urejanja kmetijskih zemljišč na kmetijah.

B. Sofinanciranje naprave pašnikov na kmetijah.

C. Sofinanciranje investicijskih vlaganj v rastlinski in živinorejski pridelavi in predelavi ter tehnološke posodobitve v kmetijstvu.

D. Sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

E. Sofinanciranje stroškov pridobivanja dokumentacije za potrebe namakanja.

F. Sofinanciranje zdravljenja čebeljih družin proti kužni bolezni - varoja.

2. Izobraževalni programi, v višini 5,500.000 SIT (PP 5011-5002)

A. Sofinanciranje programov društev in zvez na področju kmetijstva, v višini 3,500.000 SIT.

B. Sofinanciranje podpore mladim prevzemnikom kmetij in izobraževanje kmetov, v višini 2,000.000 SIT.

3. Sofinanciranje programov CRPOV, v višini 2,000.000 SIT (PP 5011-5061).

Sofinanciranje programov celostnega razvoja podeželja in obnove vasi – CRPOV se izvede po določilih Pravilnika o namenu, načinu in virih financiranja kmetijstva v občini Krško (Ur. l. RS št. 48/03).

4. Sofinanciranje novih razvojnih projektov na področju kmetijstva, v višini 4,000.000 SIT.

5. (PP 5011- 5063).

Sofinanciranje investicijskih vlaganj za postavitev mrež proti toči v rastlinski pridelavi.

II. Upravičenci do sredstev po tem razpisu

Za programe 1.:

Upravičenci do sredstev so fizične osebe oziroma kmetje, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na kmetiji v Občini Krško, imajo v lasti najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin, imajo stalno prebivališče v Občini Krško in investirajo na območju Občine Krško in društvene organizacije, ki opravljajo svojo dejavnost skladno z zakonodajo o društvih.

Zahtevek za sredstva vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu ali njihovi pooblaščenci za njihov račun.

Sredstva se dodeljujejo kot subvencije ali pomoči le enkrat za posamezne namene v skladu z javnim razpisom.

Za programe 2:

A. Upravičenci do sredstev so društva in zveze, ki združujejo kmetijske pridelovalce na območju Občine Krško.

B. Upravičenci do sredstev so lahko fizične osebe, s stalnim prebivališčem v Občini Krško:

– podpora mladim prevzemnikom kmetij, ki se izobražujejo po programu poklicnega, srednješolskega, višješolskega, visoko strokovnega ali univerzitetnega programa kmetijske smeri,

– podpora izobraževanju kmetov.

Za programe 3.:

Upravičenci do sredstev so lahko Krajevne skupnosti za izvedbo programov, ki so last KS in fizične osebe vpisane v register kmetijskih pridelovalcev.

Za programe 4.:

Upravičenci do sredstev so pravne in fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Krško in jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.

Upravičenec mora v skladu z javnim razpisom podati izjavo, da za določen namen ni prejel nobene finančne pomoči iz državnega proračuna ali mednarodnih virov, oziroma v primeru, da je za isti namen pridobil sredstva, to izkazuje z dokazili o višini že prejetih sredstev. Izplačila se opravijo za zneske nad 10.000 SIT za posamezen namen.

III. Programi, upravičenci, pogoji in višina sofinanciranja ter upravičeni stroški za dodelitev sredstev

Programi 1.:

A. Sofinanciranje urejanja kmetijskih zemljišč na kmetijah

Namen izvajanja malih agromelioracijskih posegov je zagotavljanje izboljšave rodovitnosti zemljišč ali pa ohranjajo nivo urejenosti določenih kmetijskih zemljišč, za povečanje kmetijske pridelave glede na zahtevnost del v stopnjah.

Upravičenci do sredstev so lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč, ki so na svojih kmetijskih zemljiščih izvedli v tekočem letu male agromelioracijske posege na površini min 0.20 ha in to dokazujejo s posestnim listom in zapisom območnega kmetijskega svetovalca.

Višina pomoči za male agromelioracije glede na zahtevnost del v stopnjah:

I. stopnja (najmanj zahtevni poseg-planiranje v ravninskih območjih, odvodnjavanje, drenaže), v višini do 100.000 SIT/ha;

II. stopnja (zahtevnejši poseg v višinskih območjih; krčenje zarasti, planiranje, odvoz kamenja, navoz zemlje), v višini do 150.000 SIT/ha;

III. stopnja (najzahtevnejši posegi v gorsko višinskih območjih; krčenje zarasti, izkop in odvoz skal in kamenja, navoz zemlje, planiranje), v višini do 200.000 SIT/ha.

IV. stopnja (agromelioracijska dela pri obnovi trajnih nasadov: krčenje zarasti, izkop in odvoz panjev in kamenja, navoz zemlje, globoko oranje), v višini do 300.000 SIT/ha.

Zahtevana dokumentacija: pravilno in popolno izpolnjen obrazec; zapis območnega svetovalca KSS Krško o izvedbi del po posameznih stopnjah; posestni list; kopijo katastrskega načrta s šrafirano parcelo in podčrtano parcelno številko, na kateri poteka mala agromelioracija; kopije plačanih računov o izvedbi pripravljalnih del; nakupu drenažnih cevi in odločba napovedi obnove vinogradov.

B. Sofinanciranje naprave pašnikov na kmetijah

Namen ukrepa je preprečevanje zaraščenosti kmetijskih površin in spodbujanje reje živali na prostem. Upravičenci do sredstev so kmetje, ki so svoja zemljišča v tekočem letu uredili za namen paše govedi, konjev in drobnice, oziroma izgradili in pregradili na pašne čredinke s stalno električno ograjo na min. 0,5 ha kmetijskih površin in na obstoječem območju niso napravili pašnika min. pet let ali so po petih letih obnovili obstoječi pašnik.

Upravičeni stroški: stroški nakupa kolov, žice, pašni aparati in izolirnih elementov:

– pašniki za govedo in konje, v višini do 50.000 SIT/ha;

– pašniki za drobnico, v višini do 55.000 SIT/ha.

Zahtevana dokumentacija: pravilno in popolno izpolnjen obrazec; posestni list in ali najemna pogodba; kopijo katastrskega načrta s šrafirano parcelo in podčrtano parcelno številko, na kateri poteka pašnik ter načrt pašnika s tehničnimi rešitvami, popisom del in materialom podpisan s strani območnega svetovalca; kopije plačanih računov o nakupu materiala za napravo pašnika.

C. Sofinanciranje investicijskih vlaganj v rastlinski in živinorejski pridelavi in predelavi ter tehnološke posodobitve v kmetijstvu

Namen ukrepov je sofinanciranje stroškov izdelave projektne dokumentacije ter sofinanciranje stroškov pridobivanja dovoljenj za gradnjo gospodarskih objektov za rejo živali, skladiščenje ter za predelavo sadja in zelenjave in sofinanciranje stroškov poslovnega načrta za kmetijo, sofinanciranje dokumentacije za pridobitev dovoljenj za izkoriščanje vodnih virov v primeru postavitve malih namakalnih sistemov in proti točnih sistemov, sofinanciranje gradnje gospodarskih in pomožnih objektov, ki služijo kmetijski dejavnosti; sofinanciranje nakupa hlevske in druge opreme za potrebe v živinorejski pridelavi in predelavi, sofinanciranje kletarske opreme, hladilnih sistemov, nakup specialne mehanizacije, stroškov postavitve pokritih površin v zelenjadarski pridelavi in opremo za ogrevanje in namakanje v pokritih površinah. Nakup in postavitev steklenjakov ali plastenjakov ali tunelov na površini min. 0,20 ha. Izključena  so vlečna vozila in posode za shranjevanje vina, soka in kisa ter sofinanciranje gradenj skladiščnih prostorov za živinska gnojila, skladiščenje gnojevke oziroma gnojnice. Upravičenci so fizične osebe na območju Občine Krško.

Upravičeni stroški: sofinancira se do 40% upravičenih stroškov gradbenega materiala, hlevske opreme, kletarske opreme, hladilnih sistemov, stroškov postavitve pokritih površin v zelenjadarski pridelavi in opreme za ogrevanje in namakanje v pokritih površinah, nakupa specialne mehanizacije in do 50% na območjih z omejenimi dejavniki pridelovanja. V primeru, da je vlagatelj mladi kmet se navedeni stopnji upravičenih stroškov povečata za 5%. Upravičeni stroški se izkazujejo na osnovi predloženih plačanih računov.

Sofinancirajo se tudi stroški izdelave projektne dokumentacije, poslovnega načrta ter pridobivanja dovoljenj, v višini do 12% upravičenih stroškov celotne investicije. Višina upravičenih stroškov znaša od 500.000 SIT do 8,000.000 SIT vrednosti investicije, na podlagi priloženih računov. Zahtevana dokumentacija: pravilno in popolno izpolnjen obrazec, odločbo o statusu kmeta,

– za investicijske naložbe: račun o plačilu projektne dokumentacije; račun o plačilu poslovnega načrta potrjenega s strani kmetijsko svetovalne službe; in račun o investicijskih vlaganjih;

– za pridobivanje dovoljenj za izkoriščanje vodnih virov v primerih postavitve malih namakalnih sistemov upravičenci predložijo kopijo katastrskega načrta z označeno parcelo predvideno za namakanje, Odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o uvedbi melioracije, dovoljenje za izkoriščanje vodnega vira Ministrstva za okolje; in plačan račun stroškov priprave dokumentacije.

D. Sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

Namen ukrepa je razvoj in širitev dopolnilne dejavnosti na kmetijah, pospeševanja strukturnih sprememb v kmetijstvu in konkurenčno usposobitev kmetijskih proizvajalcev. Sredstva so namenjena tudi za investicijska vlaganja v objekte za turistične zmogljivosti, pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov, ki temelji na lastni proizvodnji, za izdelavo drobnih izdelkov domače obrti (pletenje košar, košev, peharjev, kovaštvo, opletanje steklenic, izdelava izdelkov iz lesa, lončarstvo, kritje s slamo) ter pridelave in predelave zdravilnih rastlin.

Upravičenci so kmetje, ki izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, imajo potrdilo o statusu kmeta, pravnomočno gradbeno dovoljenje, oziroma odločbo o priglasitvi del, ali lokacijsko informacijo (za namen gradnje enostavnih objektov), fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le ta še ni registrirana.

Upravičeni stroški:

– stroški izdelave projektne dokumentacije, poslovnega načrta ter pridobivanje dovoljenj, v višini do 12% upravičenih stroškov celotne investicije;

– gradbena in obrtniška dela, vlaganja v opremo objektov za turistične zmogljivosti, pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov in druge dopolnilne dejavnosti, začete v tekočem letu, v višini do 40% upravičenih stroškov investicije, oziroma do 50% na območjih z omejenimi dejavniki pridelovanja. Zahtevana dokumentacija: pravilno in popolno izpolnjen obrazec; odločbo o statusu kmeta; gradbeno dovoljenje ali lokacijsko informacijo za izvedbo investicijegradnjo objektov; posestni list; deklaracijo za tržne produkte; potrdilo o usposobljenosti za izvajanje dejavnosti; dovoljenje za upravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji; račun o plačani investiciji in dobavnico.

E. Sofinanciranje stroškov pridobivanja dokumentacije za potrebe namakanja Namen je sofinanciranje stroškov pridobivanja dokumentacij za potrebe namakanja.

Upravičenci so kmetje, ki imajo MID kmetije, so vključeni v integrirano pridelavo sadja in zelenjave in ali ekološko kmetovanje.

Upravičeni stroški so stroški dokumentacije za to pooblaščenih inštitucij v višini do 100% nastalih stroškov na podlagi izkazanih računov.

Zahtevana dokumentacija: pravilno in popolno izpolnjen obrazec; račun o plačanih stroških dokumentacije.

F. Sofinanciranje zdravljenja čebeljih družin proti kužni bolezni

Namen sofinanciranja je zatiranje bolezni in zajedalcev čebeljih družin.

Upravičenci so čebelarji včlanjeni v Čebelarsko zvezo Krško, ki imajo najmanj 10 panjev čebel ali Čebelarska zveza v imenu čebelarjev, kar dokazuje s podpisi čebelarjev.

Upravičeni stroški so stroški zdravljenja čebeljih družin, kar dokazujejo z računi v višini do 50% upravičenih stroškov uporabljenega zdravila.

Zahtevana dokumentacija: pravilno in popolno izpolnjen obrazec; račun o nakupu zdravil.

2A. Sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov.

Namen: Sofinancirajo se programi delovanja in aktivnosti društev in zvez s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s komercialno dejavnostjo. Podpora je namenjena za izvedbo strokovnega dela, strokovnih prireditev in pri izdajanju strokovno informativnih publikacij, ki se ne tržijo.

Upravičenci do sredstev so društva in zveze, ki so registrirana in delujejo na območju

Občine Krško, oziroma pooblaščeni izvajalci izobraževanja.

Upravičeni stroški: sofinancirajo se finančno ovrednoteni letni programi, v višini do 50% upravičenih stroškov izvedenega programa, med katere se štejejo stroški prevoza za strokovne ekskurzije, uporaba oziroma najem prostorov za izvedbo izobraževalnih programov vezanih na posamezno obliko izobraževanja, demonstracije, organiziranje prireditev in tekmovanj, stojnine na sejmih ter plačilo honorarjev izobraževalnih programov.

Pogoji za pridobivanje sredstev je finančno ovrednoten letni program, poročilo o delu društva v preteklem letu, potrdilo o registraciji društva in dokazilo izvajalca za opravljanje izobraževalnih programov.

Zahtevana dokumentacija:

– programi strokovnega dela in prireditev po mesecih,

– finančno ovrednoten program dela po mesecih, poročilo o že izvršenih delih s priloženimi dokazili o plačilu računov za izvedene aktivnosti,

– poročilo o izvedenih aktivnostih programa za leto 2005, ki so bila predmet razpisa za leto 2006,

– kopijo Odločbe Upravne enote Krško o vpisu društva v Register društev.

2B. Podpora izobraževanju kmetov in mladih prevzemnikov kmetij.

Namen je spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje in podporo mladim prevzemnikom kmetij.

Upravičenci so fizične osebe.

Upravičeni stroški so stroški šolanja in druge oblike izobraževanja ter pridobivanja certifikatov.

Pogoji za pridobitev sredstev. Mladim prevzemnikom kmetij se sofinancirajo stroški izobraževalnih programov IV., V., VI. In VII. stopnje, v višini do 100.000 sit/učenca v tekočem letu, oziroma do 50% upravičenih stroškov šolnine za odraslega udeleženca izobraževanja.

Zahtevana dokumentacija: kopija zadnjega šolskega spričevala poklicnega in srednješolskega programa kmetijske smeri in potrdilo o vpisu v študijsko leto 2005/2006 za 2. ali 3. ali 4. letnik višješolskega, visoko strokovnega ali univerzitetnega programa kmetijske smeri; izjavo in soglasje lastnika kmetije o nasledstvu oziroma prevzemniku kmetije; potrdilo o katastrskem dohodku kmetije; račun oziroma dokazilo o plačani šolnini in potrdilo o vpisu ter potrdila o drugih oblikah izobraževanje.

3. Sofinanciranje programov CRPOV

Namen:

1. Sofinancirajo se izvedbeni programi javne infrastrukture, ki so v lasti KS ali občine, oziroma ureditev prostorov ali obnovo objektov v vasi, ki so javnega pomena in javnega interesa, potrjeni s strani Odborov CRPOV in KS.

2. Sofinanciranje obnove kulturne stavbne dediščine.

Upravičeni stroški:

1. stroški investicijskih del pri gradnji ali obnovi objektov javnega značaja, pomena in interesa (skupni objekti, vaški vodnjaki,..)

2. stroški obnove podeželskih stanovanjskih hiš in objektov v smislu obnove stavbne kulturne dediščine.

Upravičenci:

1. KS, ki imajo v lasti javno infrastrukturo ali zastopa interes vaške skupnosti pri obnovi objektov javnega pomena;

2. fizične osebe - kmetje, katerih namen je obnova stanovanjskih hiš in objektov v smislu obnove kulturne stavbne dediščine.

Pogoji za pridobivanje sredstev:

1. pravna oseba javnega prava: sprejeti in potrjeni letni programi Odbora CRPOV ali sveta KS, če je vlagateljica KS; predložena morajo biti ustrezna dovoljenja oziroma dokumentacija; predložen mora biti investicijski program v skladu s predpisi o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja; predložen mora biti finančni načrt s terminskim planom koriščenja sredstev; predloženo mora biti zagotovilo lastnega deleža sredstev.

2. fizične osebe: vpisani morajo biti v register kmetijskih gospodarstev; nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetije; predložen mora biti poslovni načrt kmetije, finančni načrt s terminskim planom koriščenja sredstev in dokazilo o lastnem deležu sredstev, kulturnovarstveno soglasje, če je stavba evidentirana kot kulturna dediščina. Sredstva za namene pod točko 1. in 2. se izplačajo na podlagi plačanih računov.

Programi se sofinancirajo do višine 50% stroškov investicije; v primeru obnove stavbne dediščine se sofinancira program sprejet na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pod pogoji in merili Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vendar največ v višini do 50% vrednosti investicije.

4. Sofinanciranje novih razvojnih projektov na področju kmetijstva, v višini 4,000.000 SIT

Namen: sredstva so namenjena za sofinanciranje postavitve mrež proti toči v rastlinski pridelavi. Upravičenci so fizične in pravne osebe. Upravičeni stroški so stroški nakupa opore in mreže proti toči.

Pogoji za pridobitev sredstev: fizičnim in pravnim osebam, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo se sofinancirajo stroški nakupa opore in mreže proti toči, v višini do 50% upravičenih stroškov izkazanih računov, na 1 ha primerljive kmetijske površine, vendar največ do 800.000 SIT/ha. Zahtevana dokumentacija: kopija plačanih računov, izpis iz registra sadovnjakov, redni izpis iz sodnega registra pri pravnih osebah, odločba o statusu kmeta za fizične osebe.

IV. Merila za izbiro programov

Merila za izbiro programov so enaka vsebini razpisa.

V. Vsebina zahtevka

Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge in dokumentacije k vlogi.

1. Način vlaganja zahtevkov:

– upravičenci vlagajo zahtevke na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško ali pri območni Kmetijski svetovalni službi;

– upravičenci vlagajo zahtevke direktno na Občino Krško.

Opomba: občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo za določen namen odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za naslednjih pet let.

Vlagatelj mora ob vlogi obvezno priložiti kopijo svojega bančnega računa, kamor bo Občina Krško nakazala odobrena sredstva.

VI. Obravnava vlog

Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan.

Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del razpisa.

Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se zavržejo.

Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2006, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Upravičencu bodo sredstva nakazana 60 dan po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank in predloženega pisnega zahtevka za namene razpisa 1. A, B, C, D; 3. in 4. ter sredstva nakazana 30. dan za namene 1. E, F in 2.

Prepozne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.

VII. Rok za vložitve vlog

Vloge s predpisano dokumentacijo morajo prispeti do 21. avgusta 2006 na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:

1A: »ne odpiraj-javni razpis – agro«.

1B: »ne odpiraj-javni razpis – pašniki«.

C: »ne odpiraj-javni razpis – investicije«.

D: »ne odpiraj-javni razpis – DD«.

E: »ne odpiraj-javni razpis – namakanje«.

F: »ne odpiraj-javni razpis – čebele«.

2A: »ne odpiraj-javni razpis – društva«.

2B: »ne odpiraj-javni razpis – izobraževanje«.

3: »ne odpiraj-javni razpis - CRPOV«.

4: »ne odpiraj-javni razpis – razvojni programi«

Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila: po končanju javnega razpisa, po 22. avgustu 2006.

Odpiranje vlog ne bo javno.

VII. Obveščanje o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev župan Občine Krško v roku 60 dni po izteku razpisnega roka s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so odstopili od vloge za pridobitev nepovratnih sredstev. Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo od dneva vročitve sklepa vlagatelju na župana Občine Krško. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.

VIII. Informacije

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj, tel. 07/498-12-95, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od 8. do 10. ure.

Občina Krško