New Page 2

Na podlagi 5. člena Zakona o volilni kampanji (Ur. list RS, št. 119/06-UPB1, 41/07-ZVRK), Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Občan (Uradni vestnik Občine Destrnik, 1/2010) in 15. člena Statuta Občinskega sveta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/05) je Občinski svet Občine Destrnik na 20. redni seji 11. 6. 2010 sprejel naslednja

PRAVILA

za izrabo časopisnega prostora za

predstavitev kandidatov političnih strank in

drugih predlagateljev ter njihovih programov

v časopisu Občan

1.

Javno glasilo Občan s temi Pravili zagotavlja enakopravnost kandidatov in političnih strank ter drugih predlagateljev kandidatov pri predstavitvi kandidatov in njihovih programov na lokalnih volitvah 2010.

2.

Politična stranka ali lista, na kateri kandidira več političnih strank, se lahko predstavi na največ eni strani (skupaj s kandidatom za župana). Cena objave na eni strani je 200,00 EUR.

V primeru samostojne kandidature za občinskega svetnika ali za župana se lahko le-ta predstavi na največ 1/4 strani. Cena objave na 1/4 strani je 60,00 EUR.

Oglaševati je mogoče samo na črno-beli strani.

3.

Uredniški odbor bo v skladu s temi pravili objavil vse predstavitve, ki jih bodo predlagatelji posredovali uredniškemu odboru do roka, objavljenega v javnem glasilu Občan.

4.

Pravila začnejo veljati, ko Občinski svet Občine Destrnik k njim poda soglasje oziroma naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik.

 

Številka: 900-12/2010-20R-9/12

Datum: 11. 6. 2010

 

Odgovorna urednica glasila Občan:

Ksenija Munda