New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo,  27/08-odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US in 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16 - odl.US ), 29.  člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15- ZFisP in 96/15 - ZIPRS1617)  in 15. člena Statuta Občine Žetale – UPB-1(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/17), je Občinski svet Občine Žetale na 16.  redni seji  dne 19.12.2017 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU  OBČINE ŽETALE ZA LETO 2017

(REBALANS 2)

 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Žetale za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.  8/16, 7/2017)  se spremeni  2. člen tako, da se glasi: 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun  2017-Rebalans 2

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.445.240

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.135.048

70 DAVČNI PRIHODKI

1.070.988

700 Davki na dohodek in dobiček

1.018.168

703 Davki na premoženje

34.215

704 Domači davki na blago in storitve

18.605

706 Drugi davki

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI

64.060

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

29.470

711 Takse in pristojbine

1.100

712 Denarne kazni

3.240

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

10.550

714 Drugi nedavčni prihodki

19.700

72 KAPITALSKI PRIHODKI

1.900

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

 

721 Prihodki od prodaje zalog

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč nematerialnega premoženja

1.900

73 PREJETE DONACIJE

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

 

731 Prejete donacije iz tujine

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI

308.292

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

243.696

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

64.596

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.428.255

40 TEKOČI ODHODKI

652.920

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

88.720

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

13.630

402 Izdatki za blago in storitve

379.780

       403 Plačila domačih obresti

16.450

409 Rezerve

154.340

41 TEKOČI TRANSFERI

486.095

410 Subvencije

 

411 Transferi posameznikov in gospodinjstvom

322.280

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

29.970

413 Drugi tekoči domači transferi

133.845

 

414 Tekoči transferi v tujino

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

284.570

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

284.570

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

4.670

431 Invest. transferi prav. in fiz. oseb, ki niso prorač. uporab.

2.700

432 Invest. Transferi proračunskim uporabnikom

1.970

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

16.985

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun  2017-Rebalans 2

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

750 Prejeta vračila danih posojil

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

 

752 Kupnina iz naslova privatizacije

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

440 Dana posojila

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 

 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun  2017-Rebalans 2

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

78.455

50 ZADOLŽEVANJE

78.455

500 Domače zadolževanje

78.455

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

95.440

55 ODPLAČILO DOLGA

95.440

550 Odplačilo domačega dolga

95.440

IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)

0

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-16.985

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)

-16.985

XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (9009 Splošni sklad za drugo)

7.734

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žetale.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

2. člen

Posebni del in načrt razvojnih programov za leto 2017 sta sestavni del tega odloka.

 

3. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0016/2015-4

Datum: 19.12.2017

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan