New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS 94/07-UPB2, 76/08,  79/09,51/10 in 40/12-ZUJF), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4in 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13 in 101/13-ZIPRS1415) in 16. člena Statuta Občine Markovci  (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/06 in 26/09) je Občinski svet Občine Markovci na 21. seji,  dne 24.4.2014  sprejel

 

ODLOK

O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE  MARKOVCI ZA LETO 2013

 

1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Markovci za leto 2013, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Markovci.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Markovci za leto 2013 izkazuje:

A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 KONTO

I.

S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74)

4.810.805,59

 

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.306.888,90

70

 

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    

2.471.494,21

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.112.640,00

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

316.545,97

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

42.308,24

706

 

DRUGI DAVKI

0,00

71

 

NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714)

1.835.394,69

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

1.623.959,11

711

 

TAKSE IN PRISTOJBINE

1.424,85

712

 

DENARNE KAZNI

2.920,78

713

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STROITEV

0,00

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

207.089,95

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)

112.034,04

720

 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

0,00

721

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0,00

722

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMET.SREDSTEV

112.034,04

73

 

PREJETE DONACIJE

490,00

730

 

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

490,00

74

 

TRANSFERNI PRIHODKI   

391.392,65

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

364.280,02

741

 

PREJETA SREDSTVA IZ DR.PRORA.IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU

27.112,63

 

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

5.358.892,20

40

 

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

1.255.515,31

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

205.302,25

401

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

33.125,49

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

960.296,70

409

 

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

56.790,87

41

 

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

1.246.888,28

410

 

SUBVENCIJE

79.999,97

411

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

545.123,28

412

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

220.948,24

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

400.816,79

42

 

INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)

2.575.063,90

420

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

2.575.063,90

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI

281.424,71

431

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU

224.557,11

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

56.867,60

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

-548.086,61

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

750

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

751

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

57.679,67

440

 

DANA POSOJILA

0,00

441

 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

57.679,67

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

-57.679,67

C.    RAČUN    FINANCIRANJA

50

VII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

0,00

500

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0,00

55

VIII.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

0,00

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

0,00

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

-605.766,28

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

0,00

 

XI.

NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)

548.086,61

 

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2012

1.598.801,34

3. člen

Presežek odhodkov nad prihodki proračuna Občine Markovci za leto 2013 v višini 605.766,28 € se pokriva iz presežkov prejšnjih let.

 

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-0044/2014

Markovci, 24.4.2014

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec, župan