New Page 2

Št. 610-7/2008                                                                                   Ob-9086/08

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, objavlja

javni razpis

za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture

ki jih bo v letu 2009 sofinancirala Občina Krško

1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.

2. Predmet javnega razpisa so: programi

s področja tehnične kulture, in sicer na naslednjih področjih:

– radioamaterstvo,

– jamarstvo,

– modelarstvo,

– potapljanje z avtonomno potapljaško opremo,

– astronomija,

– druga področja tehnične kulture.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo društva in njihove zveze, ki so registrirane pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti s področja tehnične kulture in imajo sedež v Občini Krško. Posamezni vlagatelj lahko prijavi največ dva programa. Isti program ne more pridobiti sredstev iz drugih javnih razpisov Občine Krško.

4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za leto 2009 je 14.450 EUR, dejanska vrednost pa bo določena po sprejetju proračuna Občine Krško za leto 2009.

5. Osnovna merila za izbor programov:

– kakovost in realnost predloženega programa,

– možnost sodelovanja uporabnikov (udeležencev, članov) in prostovoljcev v programu, – reference prijavitelja,

– finančna konstrukcija programa.

6. Posredovanje potrebne dokumentacije:– izpolnjena prijava na razpis z vsemi zahtevanimi podatki,

– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.

7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2009 morajo biti porabljena v letu 2009.

8. Rok za predložitev prijav in način predložitve:

prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do 8. 12. 2008. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu razpisne dokumentacije naročnika. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na razpis za tehnično kulturo 2009«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 11. 12. 2008 ob 14. uri v sejni sobi »D« Občine Krško. Odpiranje vlog je javno. Odpiranja se lahko udeležijo zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh od odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena.

10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh po odpiranju vlog. Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev, zoper katerega je možna pritožba županu občine. Rok za pritožbo bo 15 dni od prejema sklepa. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.

11. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informacije posreduje Oskar Zoran Zelič, tel. 07/498-12-84, e-mail: oskar-zoran. zelic@krsko.si , v času uradnih dni od 8. do 10. ure.

Občina Krško