New Page 1

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 30. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je župan Občine Borovnica dne 23. 12. 2011 sprejel

S K L E P

o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2012

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Borovnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen

(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Borovnica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 47/11, 88/11 in 94/11; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

----------------------------------------

A.   BILANCA PRIHODKOV IN        v evrih

     ODHODKOV                          

----------------------------------------

     Skupina/Podskupina         Proračun

     kontov/Konto                januar–

                                   marec

                                    2012

----------------------------------------

I.   SKUPAJ PRIHODKI             631.803

     (70+71+72+73+74)                  

 

     TEKOČI PRIHODKI (70+71)     616.338

 

70   DAVČNI PRIHODKI             565.943

 

     700 Davki na dohodek in     529.568

     dobiček                           

 

     703 Davki na premoženje      21.941

 

     704 Domači davki na blago    14.434

     in storitve                       

 

     706 Drugi davki                   0

 

71   NEDAVČNI PRIHODKI            50.395

 

     710 Udeležba na dobičku in   24.786

     dohodki od premoženja             

 

     711 Takse in pristojbine        254

 

     712 Denarne kazni             2.118

 

     713 Prihodki od prodaje       1.019

     blaga in storitev                 

 

     714 Drugi nedavčni           22.218

     prihodki                          

 

72   KAPITALSKI PRIHODKI           8.500

 

     720 Prihodki od prodaje       8.100

     osnovnih sredstev                 

 

     721 Prihodki od prodaje           0

     zalog                             

 

     722 Prihodki od prodaje         400

     zemljišč in neopredmetenih        

     dolgoročnih sredstev              

 

73   PREJETE DONACIJE                  0

 

     730 Prejete donacije iz           0

     domačih virov                     

 

     731 Prejete donacije iz           0

     tujine                            

 

74   TRANSFERNI PRIHODKI           6.965

 

     740 Transferni prihodki iz    6.965

     drugih javnofinančnih             

     institucij                        

 

II.  SKUPAJ ODHODKI              604.038

     (40+41+42+43)                     

 

40   TEKOČI ODHODKI              224.083

 

     400 Plače in drugi izdatki   35.136

     zaposlenim                        

 

     401 Prispevki delodajalcev    6.497

     za socialno varnost               

 

     402 Izdatki za blago in     181.113

     storitve                          

 

     403 Plačila domačih               0

     obresti                           

 

     409 Rezerve                   1.337

 

41   TEKOČI TRANSFERI            161.913

 

     410 Subvencije                1.491

 

     411 Transferi posameznikom  118.097

     in gospodinjstvom                 

 

     412 Transferi neprofitnim    13.356

     organizacijam in ustanovam        

 

     413 Drugi tekoči domači      28.969

     transferi                         

 

     414 Tekoči transferi v            0

     tujino                            

 

42   INVESTICIJSKI ODHODKI       218.042

 

     420 Nakup in gradnja        218.042

     osnovnih sredstev                 

 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           0

 

     431 Investicijski                 0

     transferi pravnim in              

     fizičnim osebam, ki niso          

     proračunski uporabniki            

 

     432 Investicijski                 0

     transferi proračunskim            

     uporabnikom                       

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK         27.765

     (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)           

----------------------------------------

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV          

----------------------------------------

IV.  PREJETA VRAČILA DANIH           230

     POSOJIL IN PRODAJA                

     KAPITALSKIH DELEŽEV               

     (750+751+752)                     

 

75   PREJETA VRAČILA DANIH           230

     POSOJIL                           

 

     750 Prejeta vračila danih         0

     posojil                           

 

     751 Prodaja kapitalskih           0

     deležev                           

 

     752 Kupnine iz naslova          230

     privatizacije                     

 

V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE      256

     KAPITALSKIH DELEŽEV                

     (440+441+442+443)                 

 

44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE      256

     KAPITALSKIH DELEŽEV               

 

     440 Dana posojila                 0

 

     441 Povečanje kapitalskih         0

     deležev in naložb                  

 

     442 Poraba sredstev kupnin      256

     iz naslova privatizacije          

 

     443 Povečanje namenskega          0

     premoženja v javnih               

     skladih in drugih osebah          

     javnega prava, ki imajo            

     premoženje v svoji lasti          

 

VI.  PREJETA MINUS DANA              –26

     POSOJILA IN SPREMEMBE             

     KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-         

     V.)                               

----------------------------------------

C.   RAČUN FINANCIRANJA                

----------------------------------------

VII. ZADOLŽEVANJE (500)                0

 

50   ZADOLŽEVANJE                      0

 

     500 Domače zadolževanje           0

 

VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)             0

 

55   ODPLAČILA DOLGA                   0

 

     550 Odplačila domačega            0

     dolga                             

 

IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE)       27.739

     SREDSTEV NA RAČUNIH               

     (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        

 

X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-          0

     VIII.)                            

 

XI.  NETO FINANCIRANJE           –27.765

     (VI.+VII.-VIII.-IX.)              

----------------------------------------

     STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        

     DNE 31. 12. PRETEKLEGA            

     LETA                              

 

     9009 Splošni sklad za             0

     drugo                             

----------------------------------------

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen

(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen

(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

6. člen

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen

(obseg zadolževanja)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 0 evrov.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012 dalje.

Št. 410-0013/2011-18

Borovnica, dne 23. decembra 2011

Župan

Občine Borovnica

Andrej Ocepek l.r.