New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/2002,56/02-ZJU,110/02-ZDT-B,127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) ter 30. in 105. člena Statuta Občine Makole  (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/2007) je Občinski svet Občine Makole na  6 redni seji dne 24.09.2015  sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE MAKOLE ZA LETO 2015

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Makole za leto 2014.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Makole za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Makole za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

3. člen

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Makole so v letu 2014 realizirani v naslednjih zneskih:

 

Konto

 

O P I S

Realizacija 2014

 

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

I.

S K U P A J   P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)

3.036.489

 

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.664.976

70

 

DAVČNI PRIHODKI

1.547.292

700

 

Davki na dohodek in dobiček

1469.073

703

 

Davki na premoženje

34.166

704

 

Domači davki na blago in storitve

44.053

71

 

NEDAVČNI PRIHODKI

117.684

710

 

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

81.153

711

 

Takse in pristojbine

1.881

712

 

Globe in druge denarne kazni

2.790

714

 

Drugi nedavčni prihodki

31.860

74

 

TRANSFERNI PRIHODKI

1.371.513

740

 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih  institucij

342.170

741

 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

1.029.343

 

II.

S K U P A J   O D H O D K I  (40+41+42+43+45)

3.344.383

40

 

TEKOČI ODHODKI

681.758

400

 

Plače in drugi izdatki zaposlenim

190.546

401

 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

31.597

402

 

Izdatki za blago in storitve

427.664

403

 

Plačila domačih obresti

16.137

409

 

Rezerve

15.815

41

 

TEKOČI TRANSFERI

679.656

410

 

Subvencije

14.207

411

 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

453.618

412

 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

49.493

413

 

Drugi tekoči domači transferi

162.338

42

 

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.929.246

420

 

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.929.246

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI

53.722

431

 

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

15.031

432

 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

38.691

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  (I. - II.)

-307.894

 

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

750

 

Prejeta vračila danih posojil

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

440

 

Dana posojila

0

441

 

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV. - V.)

0

 

C.

R A Č U N  F I N A N C I R A N J A

 

50

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

461.898

500

 

Domače zadolževanje

461.898

55

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550+551)

153.201

550

 

Odplačila domačega dolga

153.201

 

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

804

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

308.697

 

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

307.894

 

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA

67.599

 

bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev

 

in naložb in račun financiranja) z obrazložitvami, posebni del proračuna z obrazložitvami na nivoju podskupine izdatkov po institucionalni klasifikaciji, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov, bilanca stanja z obrazložitvami ter poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa.

 

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Makole za leto 2014 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka : 900-4/2015-14

Datum : 24.9.2015

 

 

Občina Makole

 

Franc Majcen, župan