New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Rogašovci

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Rogašovci

Predlagatelj:

Župan Občine Rogašovci

Zakonska podlaga:

36. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/2016-odl. US) in ... člen Statuta Občine Rogašovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. ...)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Rogašovci

Datum:

23.5.2018

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

21. redna seja Občinskega sveta Občine Rogašovci

Besedilo:

gradivo