New Page 2

 

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86) in 10., 98. in 101. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 20/95) ter 71., 72. in 82. člena poslovnika Občinskega sveta občine Vitanje (Uradni list RS, št. 32/95) je Občinski svet občine Vitanje na 29. redni seji dne 17. 7. 1997 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o spremembi in dopolnitvi ureditvenega načrta center Vitanje

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta center Vitanje (Uradni list SRS, št. 28/88).

 

 

2. člen

 

 

V drugem odstavku 2. člena se doda po besedah “do roba šolskega predela”; ki zajema parcelne številke 62/1, 62/2, 62/6, 62/7, 62/8, 62/9 v k.o. Vitanje.

 

 

3. člen

 

 

V 17. členu se doda:

 

 

– dovoli se prizidek k telovadnici osnovne šole Vitanje v tlorisni velikosti 270 m2. Otroško igrišče pa se razširi na celotno parcelo številka 62/1 k.o. Vitanje.

 

 

4. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 061-29/97-5

 

 

Vitanje, dne 17. julija 1997.

 

 

Predsednik

 

 

Občinskega sveta

 

 

občine Vitanje

 

 

Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.