Na podlagi 1., 2. in 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS št. 29/65, 12/69, 7/70, 7/72, 18/91), 3. in 25. člena Zakona o prekrških, 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 24. člena Statuta Občine Rače - Fram (MUV št. 11/95), je občinski svet občine Rače - Fram na svoji 21. redni seji, dne 12. 03. 1997 sprejel
 
ODLOK
 
 
o komunalnih taksah v občini Rače - Fram
 
 
I. TEMELJNE DOLOČBE
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja komunalnih taks v občini Rače - Fram, taksni zavezanci, postopek odmere in plačila ter višino takse. Višina takse je določena v tarifi komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka.
 
2. člen
 
V občini Rače - Fram so predpisane takse za uporabo naslednjih taksnih predmetov:
 
 
 1. za igralna sredstva v javnih lokalih in na javnih površinah,
 
 
 1. za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na dovoljenih mestih,
 
 
 1. začasno ali trajno uporabo javnih površin za opravljanje gostinske, trgovske in druge dejavnosti, za prirejanje zabavnih prireditev, razstav, sejmov, ter uporabo javnih površin za gradbišča in prekope.
 
3. člen
 
Za igralna sredstva v javnih lokalih se po tem odloku štejejo: biljardi in vsa elektronska video ter druga igralna sredstva, za katera se uporaba plača, ne glede na vrsto lokala in višino plačevanja uporabe teh naprav.
 
 
Za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na dovoljenih mestih, se po tem odloku štejejo: reklamni napisi, objave in oglasi, ki so trajnega značaja, plakati, panoji, transparenti in druge oblike reklamnih označb.
 
 
Za javne površine se po tem odloku štejejo pločniki, ceste, ulične površine, parkirišča, funkcionalna zemljišča in druge površine v lasti lokalne skupnosti ali države.
 
 
Za javne lokale se po tem odloku štejejo: poslovni prostori, gostilne, restavracije, kavarne, bifeji in tudi tem prostorom pripadajoči vrtovi in terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gostje. Javni lokali so tudi društveni prostori, ki so namenjeni za sestajanje članov, zaradi zabave ali razvedrila.
 
II. TAKSNI ZAVEZANCI
 
 
4. člen
 
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali storitve, za katere so uvedene komunalne takse. V taksni tarifi je določeno, v katerih primerih je obračun, pobiranje in odvod pobrane takse dolžna zagotoviti pravna ali fizična oseba, ki ni taksni zavezanec.
 
 
Pobiranje takse za enkratne prodaje: sejmi in druge prodaje. Taksni zavezanec taksno obveznost prijavi in plača na občini Rače - Fram.
 
5. člen
 
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma začetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec občino Rače - Fram obvestil o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe.
 
 
Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
 
 
Zavezanec je dolžan občinski upravi Občine Rače - Fram prijaviti nastanek taksne obveznosti v 15 dneh, če v taksni tarifi ni drugače določeno. Prijava mora vsebovati podatke o zavezancu ter vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine komunalne takse (podatke o taksnem predmetu, površina, namen uporabe, datum pričetka uporabe).
 
III. ODMERA KOMUNALNIH TAKS
 
 
6. člen
 
Taksne obveznosti so določene v točkah. Vrednost točke z dnem uveljavitve tega odloka je 10 SIT. Nadaljno vrednost točke sprejme občinski svet do konca meseca decembra za naslednje leto. Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun takse vrednost točke na dan nastanka obveznosti, oziroma pri taksah, ki so določene z letno tarifo, vrednost točke na dan zapadlosti plačila takse.
 
 
Ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka se za izračun komunalnih taks, ki jih zavezanec ni plačal v naprej, uporabi vrednost točke, ki velja v času odmerne odločbe.
 
7. člen
 
V primerih, ko je taksa določena v enkratnem znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta o tem obvestiti občino Rače - Fram.
 
8. člen
 
Komunalne takse plačujejo zavezanci v naprej, če ni v tem odloku drugače določeno. Če taksni zavezanec ne plača takse v naprej, se mu plačilo takse predpiše z odločbo. Takso je dolžan plačati v 30 dneh od vročitve odločbe.
 
 
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno dovoljenje pristojnega organa, je treba plačati takso pred izdajo dovoljenja.
 
9. člen
 
Komunalne takse odmerja uprava občine Rače - Fram ali od nje pooblaščena oseba.
 
 
Komunalne takse so prihodek proračuna in se namensko uporabljajo za urejanje javnih površin in hortikulturno ureditev naselij in vasi.
 
10. člen
 
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravlja po zakonu o davkih občanov za fizične osebe in po splošnih predpisih o opravljanju izvršbe denarnih obveznosti za pravne osebe.
 
 
Pravica do izterjave komunalne takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana. Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila taksa plačana.
 
11. člen
 
Funkcionalna javna površina komunalne takse se izračuna tako, da se za kioske in za posamezne stojnice dejanska dolžina in širina taksnega predmeta poveča za najmanj en meter, nato se izračuna skupni tloris, ki predstavlja funkcionalno zasedeno javno površino. Za vse ostale zasedene javne površine (zabavne prireditve, razstave, sejmi, gostinske vrtove, prekope in gradbišča) se določi funkcionalno zasedena javna površina.
 
 
Uprava občine Rače - Fram lahko v primeru neprijave taksnega predmeta ali neplačevanja komunalne takse odredi na stroške zavezanca, prisilno odstranitev taksnega predmeta oziroma prepoved uporabe javnih površin.
 
IV. NAČIN PLAČILA KOMUNALNIH TAKS
 
 
12. člen
 
Komunalne takse plačujejo zavezanci na podlagi odločbe o odmeri komunalne takse na račun občine Rače - Fram. Takse, za katere je po taksni tarifi določena letna tarifa, plačujejo zavezanci na podlagi odmerne odločbe polletno v naprej, na podlagi veljavne vrednosti točke na dan 1. januarja in 1. julija tekočega leta in zapadejo v plačilo v 15. dneh.
 
13. člen
 
Taksne obveznosti se ne plačujejo za napise firm, ki so po zakonu ali odloku obvezni. V primeru, da je na poslovni stavbi več označb firme, se taksa ne plača od ene označbe, nadaljnji napisi pa se štejejo kot reklamni napisi.
 
 
Taksne obveznosti se tudi ne plačujejo za uporabo igralnih sredstev (šah, domino,igralne karte).
 
14. člen
 
Taksne obveznosti ne plačujejo občina Rače - Fram in humanitarne organizacije. Plačila taksne obveznosti za plakatiranje pa so oproščena kulturna in športna društva za propagiranje kulturnih, športnih, humanitarnih prireditev.
 
 
Plačila taksne obveznosti za plakatiranje so oproščene tudi politične stranke v času predvolilne kampanje za lokalne in državne volitve.
 
 
Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih, brez pridobitne dejavnosti, plačujejo taksni zavezanci polovico predpisane takse.
 
15. člen
 
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti, se odmeri po podatkih, ki jih ugotovi občinska uprava Občine Rače - Fram.
 
V. POSTAVITEV REKLAMNIH OBJEKTOV IN DOLOČITEV JAVNIH POVRŠIN
 
 
16. člen
 
Vse postavitve, vzdrževanje ter nameščanje taksnih predmetov morajo biti v skladu s predpisi občine Rače - Fram. Taksni zavezanec si je dolžan pridobiti predhodno mnenje in oblikovne pogoje za postavitev taksnega predmeta Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
 
VI. KAZENSKA DOLOČBA
 
 
17. člen
 
Z denarno kaznijo od 30.000 do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, če v določenem roku ne prijavi taksnega predmeta.
 
 
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 SIT se kaznuje za prekršek fizična oseba, če v določenem roku ne prijavi taksnega predmeta ali storitve, za katero je predpisano plačilo komunalne takse.
 
 
Z denarano kaznijo od 10.000 do 30.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 1. odstavka tega člena.
 
VII. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
 
 
18. člen
 
Za odmero in pobiranje komunalnih taks je pristojna uprava občine Rače - Fram.
 
 
Za pobiranje taks lahko župan občine pooblasti fizično ali pravno osebo.
 
19. člen
 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja komunalni inšpektor občine Rače - Fram.
 
20. člen
 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.
 
VIII. POSEBNI DEL
 
 
TARIFA KOMUNALNIH TAKS
 
 
Tarifna številka 1:
 
Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača letna taksa:
 
 
a) za elektronski igralni avtomat 4.000 točk
 
 
b) za biljard (navadni ali avtomatski) 3.000 točk
 
 
c) za druga igralna sredstva 1.500 točk
 
 
razen, če ni z zakonom drugače določeno.
 
 
Opomba:
 
 
 1. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski igralni avtomati in video igre, razen tistih, od katerih se plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo.
 
 
 1. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so namizni nogomet, košarka, marjanca, pikado in podobe naprave, ne glede na vrsto pogona in način plačevanja uporabe sredstev.
 
 
 1. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih se taksa ne plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitveni dejavnosti.
 
 
Opomba:
 
 
 1. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v svojem lokalu igralno sredstvo ne glede na to ali je lastnik igralnega sredstva ali ne.
 
 
 1. Javni lokali so poslovni prostori ( gostilne, restavracije, kavarne, nočni lokali, obrati družbene prehrane ipd.), kot tudi k tem lokalom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gostje.
 
Tarifna številka 2:
 
Za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori ter za opravljanje gostinsko turistične dejavnosti se plača taksa po naseldnjih kriterijih:
 
 
a) dnevno od m2 površine v uporabi se določi število točk:
 
 
 1. glede na namen uporabe:
 
 
- za gostinstvo, slaščičarstvo 3 točke
 
 
- za trgovino 2 točki
 
 
 1. glede na opremljenost:
 
 
- nadstrešek 1 točka
 
 
- ograja 1 točka
 
 
 1. glede na čas uporabe:
 
 
- v turistični sezoni ( od 1.6. do 30.9.) 1 točke
 
 
b) dnevno od m2 površine v uporabi za namene gradbeništva (adaptacije poslovnih in stanovanjskih prostorov):
 
 
- v turistični sezoni 2 točki
 
 
- izven sezone 1 točka
 
 
Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.
 
 
Opombe:
 
 
 1. Z javnim prostorom po tej tarifi je mišljena celotna površina cest, pločnikov in trgov pred poslovnimi in drugimi prostori.
 
 
 1. Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja površine iz 1.točke.
 
 
 1. Kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja občine oziroma v nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju, plača pristojno takso v dvojnem znesku.
 
 
 1. Višina komunalne takse v točki a) se izračuna tako, da se število točk 1,2 sešteje in dobljeni seštevek točk (za m2 površine) pomnoži z velikostjo površine v uporabi (v m2), s številom dni uporabe in veljavno vrednostjo točke.
 
Tarifna številka 3:
 
Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene se plača taksa:
 
 
- za vsak uporabljeni m2 površine: dnevno 2 točki.
 
 
Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.
 
 
Opomba:
 
 
Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj zabavne prireditve za gospodarske namene.
 
Tarifna številka 4:
 
Za uporabo javnega prostora za začasne namene se plača taksa:
 
 
- za kioske: 15 točk za vsak m2 dnevno,
 
 
- za stojnice: 10 točk za vsak m2 dnevno,
 
 
- za premične gostinske prikolice: 200 točk za prikolico dnevno,
 
 
- za cirkus in zabavni park: 4 točke za vsak m2 dnevno
 
 
- za priložnostna parkirišča: 50 točk dnevno za parkirno mesto.
 
 
Javni zavodi, ki so financirani iz proračuna občine Rače-Fram, so oproščeni plačila takse, če so prostori uporabljeni za dejavnost, ki jo financira proračun.
 
 
Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.
 
 
Opomba:
 
 
Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega prostora.
 
Tarifna številka 5:
 
Za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah in podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih, se plača taksa od velikosti:
 
 
 1. če so trajnega značaja - letno glede na velikost:
 
 
 
 
 
 
točk enostransko
točk dvostransko
 
 
- do 0,5 m2
1.500
3.000
 
 
- od 0,5 m2 do 2,5 m2
4.000
8.000
 
 
- od 2,5 m2 do 12 m2
10.000
20.000
 
 
 
 
 
2. Za vse vrste drugih reklamnih napisov, objav in oglasov, ki nimajo trajnega značaja, glede na velikost na dan:
 
 
 
 
 
 
točk enostransko
točk dvostransko
 
 
- 0 5 m2
4
8
 
 
- 0,5 m2 do 2,5 m2
10
20
 
 
- 2,5 m2 do 12 m2
30
60
 
 
 
 
 
3. Za plakate, za vsakega izobešenega, 7 točk do 10 dni
 
 
Opomba:
 
 
 1. Zavezanci za plačilo komunalne takse te tarife so lastniki tabel, elektronskih in drugih naprav, namenjenih za reklamiranje, objavo oziroma oglase.
 
 
 1. Plačilo komunalne takse po tej tarifni številki so oproščene organizacije, ko opravljajo dejavnosti nekomercialnega namena.
 
 
 1. Takse po tej tarifni številki se ne plačujejo za napise firm, ki so po zakonu ali odloku občinskega sveta obvezni. V primeru, da je na poslovni stavbi več označb firm, se taksa ne plača od ene označbe, nadaljne označbe pa se štejejo kot reklamni napisi v smislu te tarifne številke.
 
 
 1. Zavezanci, ki sprejemajo goste na prenočevanje (sobodajalci) plačajo komunalno takso po tej tarifni številki v višini 50% predpisane komunalne takse.
 
 
 1. Zavezanci za plačilo takse po tej tarifni številki morajo občini Rače - Fram do 20. februarja v letu sporočiti število, velikost in vrsto reklamnih napisov, objav in oglasov, sproti pa vsakokratno spremembo podatkov, potrebnih za odmero komunalne takse.
 
 
 1. Če se zavezanec ne ravna po določilih 5. točke, mu Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Maribor, odmeri letno takso v dvojni višini za tekoče leto.
 
Tarifna številka 6:
 
Za vsako vitrino, v kateri se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe, se plača taksa od velikosti:
 
 
- do 2 m2 1.500 točk letno,
 
 
- nad 2m2 4.000 točk letno.
 
 
Opombe:
 
 
 1. Zavezanci za plačilo takse po tej tarifni številki morajo Republiški upravi za javne prihodke, izpostava Maribor sporočiti do 20. februarja v letu število in velikost vitrin, sproti pa vsakokratno spremembo podatkov, potrebnih za odmero komunalne takse.
 
 
 1. Če zavezanec ne ravna po določilih prejšnjega odstavka, mu RUJP, izpostava Maribor, odmeri komunalno takso v dvojni višini za tekoče leto.
 
 
 1. Javni zavodi, ki so financirani iz proračuna občine Rače - Fram, so oproščeni plačila takse po tej tarifni številki, če se vitrina uporablja za namene, ki jih financira proračun.
 
 
Opomba:
 
 
1. Taksni zavezanec je lastnik vitrine.
 
Tarifna številka 7:
 
Za priložnostna sporočila, objave in razglase po lokalnih stabilnih in mobilnih ozvočevalnih postajah z javnim oklicem in podobnimi sredstvi se plača dnevno 500 točk.
 
 
Opombe:
 
 
 1. Taksni zavezanec po tej tarifni številki je tisti, ki izvaja sporočanje prek ozvočevalnih sredstev.
 
 
 1. Zavezanec je dolžan taksno obveznost prijaviti in poravnati pri RUJP, izpostava Maribor pred pričetkom izvajanja.
 
 
 1. Glede oprostitve taksne obveznosti se smiselno uporablja 2. in 6. točko opomb v tarifni številki 5.
 
Tarifna številka 8:
 
Za vsako parkirano vozilo se dnevno plačuje:
 
 
- za tovorno vozilo in avtobus 70 točk dnevno
 
 
- za tovorno vozilo s prikolico 80 točk dnevno
 
 
Opombe:
 
 
 1. V kolikor zavezanec uporablja javno površino brez dovoljenja, plača pristojno takso v dvojnem znesku
 
 
 1. Za avtobus, ki je namenjen za prevoze šolskih otrok, se taksa ne plačuje.
 
 
Štev.: 061-21/97
 
 
Datum: 12.03.1997
 
 
Podpredsednik
 
 
Občinskega sveta Občine Rače – Fram
 
 
Frido KRNEŽA