New Page 1

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Ljutomer (Ur.l.RS št. 62/99, 20/01 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/2003) in 40. člena Pravilnika o kadrovskem štipendiranju, stimuliranju študentov in študijskih pomočeh v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer štev. 5/2007 in 2/2008) objavlja Občina Ljutomer

 

JAVNI RAZPIS

ZA ŠTUDIJSKE POMOČI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2008/2009

 

1.  

Občina Ljutomer razpisuje študijsko pomoč za dodiplomski študij za študijsko leto 2008/2009. Za študijsko pomoč je namenjenih 4.380 €.

 

2.  

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

              je državljan Republike Slovenije, 

              imeti mora stalno bivališče v občini Ljutomer, 

              zaposlen mora biti za nedoločen čas v javnem zavodu na področju družbenih ali gospodarskih dejavnostih v občini Ljutomer,

              pridobiti si mora izobrazbo zaradi zakonske obveznosti, ki nalaga spremembo sistemizacije in pridobitev višje strokovne izobrazbe.

 

3.

Prosilec lahko dobi največ 2/3 stroškov vpisnine za študijsko leto 2008/2009.

 

4. 

Potrebna dokazila:

              potrdilo o stalnem bivališču ali fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno stalno bivališče, 

              potrdilo o državljanstvu,

              dokazilo o vpisu v študijskem letu 2008/2009,

              dokazilo izobraževalne ustanove o višini vpisnine za študijsko leto 2008/2009,

              navedbo zakonske podlage za spremembo sistemiziranega delovnega mesta,

              potrdilo delodajalca, da je vlagatelj zaposlen za nedoločen čas in da ne izpolnjuje več pogojev za zasedbo delovnega mesta, zato si mora dodatno izobrazbo pridobiti.

Dokazila pod prvo in drugo alineo priloži vlagatelj sam ali si jih upravni organ pridobi od upravljalcev zbirk osebnih podatkov.

 

5.

Vloge se pošljejo na naslov: 

Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer,  v zaprti kuverti z označbo »Ne odpiraj - Študijska pomoč 2008/2009« do 24. oktobra 2008. Na kuverti je potrebno napisati ime, priimek in naslov pošiljatelja. 

Vlagatelji, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 2. točke tega javnega razpisa, ne morejo pridobiti študijske pomoči.

Za dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa smo na voljo na tel. 02/5849054 (Karmen Lah).

 

 

                                                                                                   OBČINA LJUTOMER