New Page 2

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 34. členom statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Mislinja na 42. redni seji dne 7. aprila 1998 sprejel

O D L O K

o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 1997

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mislinja za leto 1997, katerega sestavni del je tudi zaključni račun rezerv.

2. člen

Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1997 so naslednji:

----------------------------------------------------------------

I. Proračun                                                  SIT

– prihodki                                           345,903.761

– odhodki                                            337,255.948

– presežek prihodkov nad odhodki                       8,647.813

II. Sredstva rezerv

– prihodki                                             3,314.745

– odhodki                                                440.656

– presežek prihodkov nad odhodki                       2,874.089

----------------------------------------------------------------

3. člen

Presežek vseh prihodkov nad vsemi odhodki v višini 8,647.813 SIT se v celoti prenese v proračun Občine Mislinja za leto 1998.

Sredstva rezerv v višini 2,874.089 SIT se prenese v rezervni sklad Občine Mislinja.

4. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Mislinja za leto 1997 je sestavni del tega odloka.

5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listi RS.

 

Št. 401-01/98

Mislinja, dne 7. aprila 1998.

 

Predsednik

Občinskega sveta

občine Mislinja

Dominik Javornik l. r.

 

                             Bilanca

 

  prihodkov in odhodkov proračuna Občine Mislinja za leto 1997

 

 

 

Prihodki

-------------------------------------------------------------------------------

Prihodki za zagotovljeno porabo                                     174,678.979

 

Prihodki za druge naloge                                            136,432.676

 

Prihodki od financiranja                                                 93.842

 

Prenos prihodkov iz preteklega leta                                  33,130.259

 

Drugi prihodki                                                        1,568.005

-------------------------------------------------------------------------------

Skupaj                                                              345,903.761

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Odhodki

 

-------------------------------------------------------------------------------

Sredstva za delovanje lokalne samouprave                             33,543.305

 

Sredstva za družbene dejavnosti                                      79,297.067

 

Sredstva za gospodarsko infrastrukturo                               52,754.511

 

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami                           4,920.735

 

Drugi odhodki                                                           929.112

 

Investicijski odhodki                                               161,948.343

 

Rezerve                                                               1,600.000

 

Dolgoročne obveznosti                                                 2,262.875

-------------------------------------------------------------------------------

Skupaj                                                              337,255.948

-------------------------------------------------------------------------------

Prenos sredstev v naslednje leto                                      8,647.813

-------------------------------------------------------------------------------