New Page 2

 

Na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 16. in 99. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 25. 3. 2003 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o zaključnem računu proračuna Občine Veržej

 

 

za leto 2002

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Veržej za leto 2002.

 

 

2. člen

 

 

Zaključni račun se določa v naslednjih zneskih:

 

 

                                             v tisoč tolarjih

 

 

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

   1. SKUPAJ PRIHODKI

 

 

   (70+71+72+73+74)                                   161.138

 

 

   TEKOČI PRIHODKI (70+71)

 

 

70 DAVČNI PRIHODKI                                     70.164

 

 

   700 Davki na dohodek in dobiček                     49.281

 

 

   703 Davki na premoženje                              5.088

 

 

   704 Domači davki na blago in storitve               15.795

 

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI                                   23.870

 

 

   710 Udeležba na dobičku in dohodki

 

 

   od premoženja                                        1.998

 

 

   711 Takse in pristojbine                             1.033

 

 

   712 Denarne kazni                                        5

 

 

   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            3.956

 

 

   714 Drugi nedavčni prihodki                         16.878

 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI                                  2.496

 

 

   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            2.452

 

 

   722 Prihodki od prodaje zemljišč in

 

 

   nematerialnega premoženja                               44

 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI                                 64.608

 

 

   740 Transferni prihodki iz drugih

 

 

   javnofinančnih institucij                           64.608

 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                      175.265

 

 

40 TEKOČI ODHODKI                                      32.545

 

 

   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim               12.392

 

 

   401 Prispevki delodajalcev za

 

 

   socialno varnost                                     1.804

 

 

   402 Izdatki za blago in storitve                    17.488

 

 

   403 Plačila domačih obresti                            214

 

 

   409 Rezerve                                            647

 

 

41 TEKOČI TRANSFERI                                    63.628

 

 

   410 Subvencije                                       1.497

 

 

   411 Transferi posameznikom in

 

 

   gospodinjstvom                                       5.325

 

 

   412 Transferi neprofitnih organizacijam in

 

 

   ustanovam                                            7.667

 

 

   413 Drugi tekoči domači transferi                   49.139

 

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI                               65.021

 

 

   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev              65.021

 

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                             14.072

 

 

   430 Investicijski transferi                         14.072

 

 

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ                        – 14.127

 

 

 

 

 

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

 

   N PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                          139

 

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                          139

 

 

   750 Prejeta vračila danih posojil in prodaja

 

 

   kapitalskih deležev                                    139

 

 

 

 

 

C) RAČUN FINANCIRANJA

 

 

V. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

   500 Domače zadolževanje                             14.000

 

 

VI. SREDSTVA PRORAČUNA                                     11

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 900-28/03

 

 

Veržej, dne 25. marca 2003.

 

 

Župan

Občine Veržej

Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.