New Page 2

Številka: 901-00001/2019-1

Datum: 28. 1. 2019

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 52/17), sklicujem

 

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske Toplice,

ki bo v sredo, 6. februarja 2019, ob 15.30

v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, Moravske Toplice

 

 

Po ugotovljeni začetni prisotnosti in sprejemu zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice (zapisnik), predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

 

1. Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta (gradivo)

2. Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2019 (gradivo) in 2020 - I. obravnava (gradivo)

3. Predlog načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019 in 2020 (gradivo)

4. Predlog načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2019 in 2020 (gradivo)

5. Predlog načrta pridobivanja premičnega premoženja za leto 2019 in 2020 (gradivo)

6. Predlog sklepa o imenovanju občinske volilne komisije

7. Predlog sklepa o imenovanju posebne občinske volilne komisije

8. Predlog sklepa o imenovanju nadzornega sveta JKP Čista narava d.o.o.

9. Predlog sklepa o imenovanju sveta zavoda TIC Moravske Toplice

10. Predlog mnenja k imenovanju ravnatelja Vrtcev občine Moravske Toplice (gradivo)

11. Pobude in vprašanja

12. Razno.

 

 

Občina Moravske Toplice

 

Alojz Glavač l.r., župan