New Page 2

 

Na podlagi 45. člena zakona o zavodih ( Uradni list RS St. 12/91, št. 8/96), v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS št. 9/92, št. 37/95, št. 8/965) in na podlagi 14, člena Odloka o ustanovitvi, javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje (Ur. list RS št. 13/97) je svet Zdravstvenega doma Grosuplje na svoji seji dne 29.09.1997 sprejel

 

 

STATUT

 

 

ZDRAVSTVENEGA DOMA GROSUPLJE

 

 

I. TEMELJNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Zdravstveni dom Grosuplje je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje Občine Grosuplje in Občine Dobrepolje.

 

 

2. člen

 

 

Ustanoviteljici Zdravstvenega doma Grosuplje sta občini Grosuplje in Dobrepolje.

 

 

3. člen

 

 

Zdravstveni dom Grosuplje je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni ter druge dejavnosti, ki so določene z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje.

 

 

Dejavnost ZD se lahko spremeni ali razširi le v soglasju z ustanoviteljema.

 

 

Zdravstveni dom Grosuplje je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, kijih določa odlok o ustanovitvi in ta statut.

 

 

II. IME IN SEDEŽ

 

 

4. člen

 

 

Ime zavoda je Zdravstveni dom Grosuplje. Skrajšano ime zavoda je ZD Grosuplje.

 

 

5. člen

 

 

Sedež zavoda je: Grosuplje, Pod gozdom cesta 1/14.

 

 

6. člen

 

 

ZD ima žig okrogle oblike z besedilom: Zdravstveni dom Grosuplje.

 

 

7. člen

 

 

ZD lahko spremeni ime in sedež samo s soglasjem ustanoviteljev,

 

 

III. ORGANIZACIJA ZAVODA

 

 

8. člen

 

 

Zdravstvena dejavnost se opravlja v ZD v naslednjih organizacijskih enotah:

 

 

- Enota Grosuplje

 

 

- Enota Dobrepolje z zdravstveno postajo Struge.

 

 

Notranjo organizacijo dela in delitev dela med delavci določi direktor z aktom o organizaciji dela in sistematizaciji delovnih mest.

 

 

IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

 

 

9. ČLEN

 

 

ZD ima pravico razpolaganja s sredstvi, ki jih je pridobil za začetek dela od ustanoviteljev in pravico razpolaganja s sredstvi za delo zavoda.

 

 

ZD je dolžan poslovati po načelih dobrega gospodarja in je odgovoren za zakonitost poslovanja.

 

 

ZD je za svoje obveznosti odgovoren z vsemi sredstvi s katerimi razpolaga.

 

 

ZD sme sklepati pravne posle v zvezi z nepremičninami samo s soglasjem ustanoviteljev.

 

 

V. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE ZAVODA

 

 

10. člen

 

 

Zavod predstavlja in zastopa direktor.

 

 

Direktor zastopa in predstavlja zavod brez omejitev razen pri sklepanju pravnih poslov v zvezi s prometom z nepremičninami, pri Čemer ne more s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljev.

 

 

Direktor lahko za zastopanje in predstavljanje zavoda pooblasti delavca zavoda ali drugo osebo.

 

 

VI. PLANIRANJE DELA IN RAZVOJA

 

 

 

 

 

11. člen

 

 

ZD planira svoje delo in razvoj v skladu s sprejetimi akti zdravstvenega varstva v republiki Sloveniji ter v skladu s planskimi usmeritvami ustanovitelja.

 

 

Pri pripravi planov dela in razvoja, ZD upošteva možnosti pridobivanja sredstev za svoje delo na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in motnosti prodaje svojih storitev na trgu.

 

 

ZD sprejema plane razvoja in dela v rokih določenih z zakonom.

 

 

Plane razvoja in dela pripravi direktor ZD na podlagi strokovnih podlag, ki jih določi medicinski svet ZD.

 

 

VII. SREDSTVA ZAVODA

 

 

12. člen

 

 

ZD pridobiva sredstva za delo in razvoj:

 

 

- iz sredstev ustanovitelja,

 

 

- s plačilom za storitve opravljene na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje,

 

 

- na podlagi pogodbe z ministrstvom pristojnim za zdravstvo , za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz republiškega proračuna,

 

 

- s plačilom za storitve opravljene na podlagi pogodb s podjetji ter drugimi fizičnimi in pravnimi osebami,

 

 

- s prosto prodajo blaga in storitev na trgu, -iz daril,

 

 

-iz drugih namenskih in nenamenskih virov skladu z zakonom.

 

 

Zavod zagotavlja sredstva za enostavno reprodukcijo iz plačil za opravljene zdravstvene storitve.

 

 

Ustanovitelja v skladu s programom in s sredstvi namenjenimi za te namene v proračunu zagotovita zavodu sredstva za investicije, za zagotavljanje enostavne reprodukcije ali posodabljanje medicinske opreme.

 

 

V primeru ugotovljenih potreb po razširitvi dejavnosti zavoda ustanovitelja zagotavljata zavodu sredstva za razširitev dejavnosti.

 

 

VIII. ORGANI ZAVODA

 

 

13. člen

 

 

Organi zavoda so:

 

 

- svet zavoda

 

 

- direktor

 

 

- medicinski svet

 

 

- disciplinska komisija.

 

 

1. SVET ZAVODA

 

 

14. člen

 

 

Svet ZD je organ upravljanja zavoda. Svet zavoda šteje 9 Članov.

 

 

Delavci ZD izvolijo 3 člane izmed delavcev, 5 članov imenujeta ustanovitelja, od tega dva občina Dobrepolje in tri Občina Grosuplje, ter 1 Člana predstavnika uporabnikov, ki ga imenuje ZZZS.

 

 

Svet zavoda je izvoljen za 4-letno mandatno obdobje. Člani sveta zavoda, predstavniki delavcev so lahko v svet zavoda izvoljeni Še za eno mandatno obdobje.

 

 

Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se imenujeta za mandatno dobo 4 leta izmed članov sveta zavoda.

 

 

Način imenovanja in odpoklica Članov v svet zavoda, ki so predstavniki ustanoviteljev oziroma uporabnikov, določita v svojih aktih ustanovitelja ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

 

15. člen

 

 

Delavci volijo svoje predstavnike v svet zavoda na tajnih volitvah.

 

 

16. člen

 

 

Po svoji funkciji ne morejo biti izvoljeni v svet zavoda: - direktor.

 

 

17. člen

 

 

Delavci ZD volijo Člane sveta zavoda tako, da so v njem zastopana vsa varstva.

 

 

18. člen

 

 

Aktivno volilno pravico imajo vsi delavci, ki so v delovnem razmerju v ZD na dan volitev.

 

 

Pasivno volilno pravico imajo vsi delavci razen direktorja zavoda.

 

 

19. člen

 

 

Volitve se opravijo v skladu s poslovnikom o volitvah v svet zavoda.

 

 

20. člen

 

 

Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:

 

 

- sprejema statut in druge splošne akte zavoda, v kolikor jih ne sprejema direktor,

 

 

- sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,

 

 

- določa in sprejema finančni načrt in periodične obačune ter zaključni račun zavoda,

 

 

- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,

 

 

- daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih pslovanja zavoda,

 

 

- imenuje in razrešuje člane disciplinske komisije,

 

 

- imenuje in razrešuje člane drugih stalnih ali občasnih komisij,

 

 

- odloča o zahtevkih za varstvo pravic, pritožbah in ugovorih,

 

 

- odloča o zadevah za katere je pooblaščen z drugimi splošnimi akti zavoda in z zakonom.

 

 

21. člen

 

 

Svet zavoda je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh predstavnikov v svetu zavoda.

 

 

Svet zavoda sprejema svoje odločitve z večino glasov vseh svojih članov. Svet zavoda sprejme poslovnik o svojem delu.

 

 

2. DIREKTOR

 

 

22. člen

 

 

Poslovodni organ zavoda je direktor.

 

 

Direktor predstavlja, zastopa, organizira in vodi delo in poslovanje ZD in je odgovoren za zakonitost dela ZD.

 

 

Direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost deta zavoda.

 

 

23. člen

 

 

Direktorja ZD imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev na podlagi javnega, razpisa.

 

 

Direktor zavoda mora imeti visoko strokovno izobrazbo medicinske smeri in 5 let delovnih izkušenj.

 

 

24. člen

 

 

Mandatna doba direktorja traja 4 leta. Postopek v zvezi z razpisom ter pogoje za predčasno razrešitev direktorja določa zakon.

 

 

3. MEDICINSKI SVET

 

 

25. člen

 

 

"Medicinski svet ima 5 članov.

 

 

Medicinski svet imenuje svet. zavoda izmed vodij služb. Član sveta je tudi glavna sestra zavoda.

 

 

26. člen

 

 

Medicinski svet vodi predsednik, ki odgovarja za izvajanje sprejetih sklepov.

 

 

Medicinski svet sprejema svoja stališča praviloma s soglasjem Članov.

 

 

O posameznih vprašanjih medicinski svet lahko tudi glasuje.

 

 

Ne glede na izid glasovanja je potrebno zabeležiti vsa pomembna stališča iz razprave.

 

 

Medicinski svet ima naslednje pristojnosti:

 

 

- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,

 

 

- določi in predlaga svetu zavoda načrt strokovnega dela zavoda za plansko obdobje

 

 

- odloča o izbiri in prioriteti nabav medicinske opreme ob upoštevanju smernic razvoja posameznih dejavnosti v zavodu in razpoložljivih sredstev,

 

 

- daje svetu zavoda in direktorju mnenja glede organizacije in dela zavoda,

 

 

- predlaga direktorju plane izobraževanja zdravstvenih delavcev v zavodu,

 

 

- predlaga direktorju plan specializacij in odloča o pogojih kandidatov za specializacije,

 

 

- predlaga direktorju mentorje za zdravstvene delavce, v skladu z zakonom,

 

 

- odloča o pritožbah uporabnikov na delo zdravstvenih delavcev zavoda,

 

 

- odloča o vseh drugih zadevah za katere ga pooblasti svet zavoda ali direktor.

 

 

4. DISCIPLINSKA KOMISIJA

 

 

28. člen

 

 

Disciplinska komisija je sestavljena iz treh članov in treh namestnikov. Imenuje jo svet zavoda izmed delavcev zavoda, svet zavoda imenuje tudi predsednika in namestnika. Pristojnost komisije je, da odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev.

 

 

Način dela disciplinske komisije ter postopek in način ugotavljanja disciplinske in odškodninske odgovornosti zavod uredi v posebnem aktu.

 

 

IX. POSLOVNA TAJNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

 

29. ČLEN

 

 

Vsak delavec, ki pri svojem delu uporablja podatke, ki so po zakonu ali tem statutu poslovna tajnost Je dolžan to upoštevati.

 

 

Kršitev določil o varovanju poslovne tajnosti pomeni hujšo kršitev delovnih obveznosti, za katero se lahko izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja.

 

 

30. člen

 

 

Kot poslovna tajnost se morajo zlasti hraniti listine in podatki, ki se nanašjo na ukrepe v primerih nastanka izrednih okoliščin ter obrambni in varnostni načrti. Kot poslovno tajnost se morajo hraniti tudi listine in podatki drugih zavodov in podjetij, če so označeni kot poslovna tajnost.

 

 

31. člen

 

 

Kot poklicno tajnost so delavci dolžni čuvati podatke o boleznih in zdravstvenem stanju bolnikov, s katerimi so seznanjeni pri opravljanju svojega dela.

 

 

Vsi zaposleni, ne glede na to na katerem delovnem mestu delajo, morajo imeti spoštljiv odnos do bolnikov in drugih občanov, ki iščejo pomoč ali se zdravijo v zavodu, da se obvaruje njihova moralna integriteta.

 

 

32. člen

 

 

 

 

 

Zavod mora varovati kot tajnost tudi listine in podatke:

 

 

- ki jih pristojni organ razglasi za državno tajnost,

 

 

- kijih pristojni organ kot zaupne sporoči zavodu,

 

 

- ki vsebujejo ponudbe za natečaj ali javno licitacijo, dokler ni objavljen njun izid.

 

 

33. člen

 

 

Listine in podatke, ki so poslovna tajnost sme drugim sporočiti le direktor oziroma oseba, ki jo on pooblasti.

 

 

Podatke o bolnikovem stanju lahko sorodnikom in drugim osebam, z njegovim dovoljenjem da le zdravnik, ki bolnika zdravi. V primeru, da bolnik ni opravilno sposoben oziroma za mladoloteno osebo, dajo dovoljenje skrbniki oziroma starši.

 

 

34. člen

 

 

Gradivo, ki predstavlja poslovno tajnost, se hrani ločeno od druge dokumentacije na način, daje zagotovljena njegova zaupnost.

 

 

35. člen

 

 

Vsakdo ima pravico do varovanja njegovih osebnih podatkov.

 

 

Ob sklenitvi delovnega razmerja se delavca seznani s tem, katere njegove osebne podatke potrebuje zavod v zvezi z uresničevanjem njegovih pravic iz dela in v zvezi z delom.

 

 

Z uporabo osebnih podatkov delavcev, ki se ne nanašajo na uresničevanje njihovih pravic in obveznosti iz dela in v zvezi z delom, mora delavec dati pismeno soglasje.

 

 

36. člen

 

 

Zavod mora zagotoviti način varovanja osebnih podatkov zaposlenih in podatkov zdravstvene dokumentacije, ki jih zbira in obdeluje prek avtomatske obdelave podatkov. Posebej mora zagotoviti hrambo in dostop do računalniške opreme in posebej do posameznih datotek.

 

 

Način zbiranja, obdelave in hranjenja osebnih podatkov uredi zavod v splošnem aktu.

 

 

X. VARSTVO IN ZBOLJŠEVANJE DELOVNEGA OKOLJA

 

 

37, člen

 

 

Zavod je dolžan v skladu z zakonom zagotavljati varstvo delavcev pri delu, predvsem pa zagotavljati vsem delavcem v skladu s predpisi:

 

 

- ustrezno opremljenost delovnih mest za opravljanje varnega dela,

 

 

- preventivne in druge obdobne zdravstvene preglede,

 

 

- osebna zaščitna sredstva,

 

 

- stalno izobraževanje s področja varstva pri delu in seznanjanje na posameznih delovnih mestih,

 

 

- ostale pravice, ki izhajajo iz splošnih aktov zavoda.

 

 

38. člen

 

 

Zavod je dolžan zagotavljati takšen način opravljanja svoje dejavnosti, ki ne ogroža človekovega življenskega okolja.

 

 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

39, člen

 

 

Ta statut je sprejet, ko zanj glasuje več kot polovica vseh Članov sveta zavoda, stopi pa v veljavo potem, ko podata svoje soglasje ustanovitelja.

 

 

40. člen

 

 

Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejemajo na enak način kot to velja za njegov sprejem.

 

 

V roku treh mesecev po sprejemu tega statuta svet zavoda razpiše direktorja zavoda.

 

 

 

 

 

Predsednik sveta zavoda:

 

 

Dr. Golob Ciril