New Page 2

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Moravske Toplice, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 19/07 z dne 2. 3. 2007, se v 2. členu doda nov odstavek, ki se glasi:

 Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Moravske Toplice

»V celoti se črta 51. in 52. člen odloka, ostali členi pa se ustrezno preštevilčijo.«

 

Župan

Občine Moravske Toplice

Franc Cipot l.r.