New Page 1

Na podlagi 3. člena ter v zvezi z 9. alinejo 1. odstavka 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I - ZUDE, 55/92 - ZVDK, 13/93 - ZP-G, 66/93 - ZP-H, 66/93 - ZVDK-A, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10) je Občinski svet Občine Hajdina na svoji 12. redni seji, dne 23. 6. 2016 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

 

1. člen

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj (Uradni list RS, št. 27/05, 110/07) se spremeni tako, da se v 2. odstavku 6. člena za alinejo »enota splošnih ambulant z okolico« dodata novi druga in tretja alineja, ki glasita:

·       Enota fizioterapije

·       Zdravstveno vzgojni center (ZVC).

 

 

2. člen

2.odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:

Dejavnost zavoda je:

·       Q 86.210    Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost

·       Q 86.220    Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost

·       Q 86.230    Zobozdravstvena dejavnost

·       Q 86.909    Druge zdravstvene dejavnosti

·       Q 88.109    Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe

·       C 32.500    Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov

·       N 82.190    Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

·       L 68.200    Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

·       L 68.320    Upravljanje nepremičnin  za plačilo ali po pogodbi

·       N 85.600    Pomožne dejavnosti za izobraževanje

 

3. člen

Ta odlok stopi v veljavo, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic in se objavi v Uradnih glasilih občin ustanoviteljic ter v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Številka: 014-25/2015

Datum: 23.6.2016

 

 

Občina Hajdina

 

mag. Stanislav Glažar, župan