New Page 2

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), ter 103. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) izdajam

 

S K L E P 

o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2019 

 

1. člen 

 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne občine Murska Sobota v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019, oziroma do sprejetja proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2019, v kolikor bo ta sprejet pred iztekom navedenega obdobja.

 

2. člen 

 

Začasno financiranje temelji na rebalansu proračuna mestne občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov mestne občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2018.

V obdobju začasnega financiranja se lahko uporabijo sredstva do višine sorazmerno s porabljenimi proračunskimi sredstvi v enakem obdobju lanskega leta. Ta znašajo za obdobje januar–marec 2018 = 4.216.355,07 EUR.

 

3. člen 

 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo Zakon o javnih financah, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o rebalansu proračuna.

 

4. člen 

 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v rebalansu proračuna leta 2018.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena Zakona o javnih financah.

 

5. člen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.

 

Št. 410-0311/2018-1

Murska Sobota, dne 10. decembra 2018

 

Župan 

Mestne občine Murska Sobota 

dr. Aleksander Jevšek l.r.