New Page 2

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 17. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06) in 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na 10. redni seji dne 19. 12. 2007 sprejel

S K L E P

o določitvi cen programov v javnem vrtcu na območju občine Benedikt

1. V javnem vrtcu na območju Občine Benedikt se za posamezne programe vrtca določijo naslednje cene programov:

+--------------------------------------+-----------------------+

|            Vrsta programa            |      Cena v EUR       |

+--------------------------------------------------------------+

|Dnevni programi                                               |

+--------------------------------------+-----------------------+

|– prvo starostno obdobje              |        352,10         |

+--------------------------------------+-----------------------+

|– drugo starostno obdobje             |        330,18         |

+--------------------------------------+-----------------------+

|– kombinirani oddelek                 |        340,00         |

+--------------------------------------+-----------------------+

2. Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06).

3. V cenah programov javnega vrtca iz točke 1 tega sklepa so upoštevani naslednji stroški živil, ki so osnova za zmanjšanje cene v primerih iz 4. in 5. točke tega sklepa:

+--------------------------------------------------------------+

|               Strošek živil v cenah programov                |

+--------------------------------------+-----------------------+

|         Mesečni znesek v EUR         |  Informativni dnevni  |

|                                      |     znesek v EUR      |

+--------------------------------------+-----------------------+

|                 33,88                |         1,54          |

+--------------------------------------+-----------------------+

Cena živil ter cena programa je preračunana na 22 dni.

4. Za stroške neporabljenih živil znižana cena programa je v primeru napovedane odsotnosti otroka podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka. Kolikor starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 8. ure, se cena programa kot osnova za plačilo zniža za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.

5. Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času šolskih poletnih počitnic rezervirati mesto v izbrani enoti oziroma oddelku, plačajo za mesec, ko je otrok odsoten, njim določen znesek po odločbi, zmanjšan za 50%. V nasprotnem primeru za ta čas otroka izpišejo iz vrtca, pri ponovnem vpisu pa je otrok razvrščen v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet. To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Benedikt in so vpisani v vrtec Benedikt. Starši s stalnim prebivališčem v drugih občinah, ki imajo otroke vpisane v vrtec Benedikt, lahko rezervacijo uveljavljajo samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.

6. Zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, vrtec staršem zaračuna v znesku 5,00 EUR za vsako začeto uro zamude.

7. Za čas nepretrgane daljše bolezenske odsotnosti otroka vrtec s soglasjem občine na osnovi vloge staršev in predložitvi ustreznih zdravniških potrdil plačilo staršev za program vrtca za čas odsotnosti otroka zniža tako, da znaša za prvi mesec odsotnosti 50% njim določenega plačila, za ostali čas pa se starše plačila vrtca oprosti. To določilo velja samo za starše s stalnim prebivališčem v Občini Benedikt.

8. V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa. Kadar so otroci iz druge občine, se občini, plačnici razlike med ceno programa in plačilom staršev, za ta mesec zaračuna samo proporcionalni del razlike med ceno programa in plačilom staršev.

9. Zbirne račune za plačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačilom staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, izstavlja tem občinam na podlagi obračunov vrtca Občinska uprava Občine Benedikt.

10. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov storitev v Javnem vzgojno varstvenem zavodu – Vrtec Benedikt št. 60204-001/2006-9 z dne 8. 6. 2006 (Uradni list RS, št. 62/06).

11. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 1. 2008.

Št. 60204-002/2007-3

Benedikt, dne 20. decembra 2007

Župan

Občine Benedikt

Milan Gumzar l.r.