New Page 2

JAVNI  RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI RUŠE ZA LETO 2013

 

I. NAROČNIK: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše

 

II. PREDMET RAZPISA:  so programi in projekti na področju ljubiteljske kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene (vokalne in instrumentalne glasbe), plesne, gledališke in lutkovne, folklorne, filmske, literarne, likovne, historična glasba in ples, fotografske ter knjižno založniške in video dejavnosti, ki bodo izvedeni kot:

1.   prireditve,

2.   redna letna dejavnost kulturnega društva,

3.   založniški projekti,

4.   jubilejna slavnost ali jubilejna razstava,

5.   novoletna ali božična prireditev (koncert, predstava…),

6.   gostovanja po Sloveniji ali tujini,

7.   šolanje ali izobraževanje članov društva,

8.   izobraževanje strokovnega kadra na izobraževalnih programih JSKD,

9.   izdaja avdio, video kasete,

10. izdaja publikacij povezanih z delovanjem ljubiteljskih kulturnih društev.

 

Predmet tega razpisa niso sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v prostore za izvajanje kulturnih programov in projektov.

 

III. PRAVICO DO SOFINANCIRANJA LJUBITELJSKIH KULTURNIH PROGRAMOV na tem razpisu imajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

8.   so registrirani za opravljanje kulturno umetniških dejavnosti ter posredovanju kulturnih dobrin  (obvezno dokazilo: kopija odločbe o vpisu v register društev),

8.   imajo sedež v Občini Ruše in delujejo na območju občine Ruše,

8.   dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,

8.   imajo potrjen program s strani izvršnega organa društva,

8.   dokazila o urejeni evidenci in članstvu (velja za kulturna društva – izpolnite in obvezno priložite fotokopijo evidence o članstvu),

8.   delujejo na področju ljubiteljske kulture najmanj eno leto,

8.   vsako leto ob razpisu za tekoče leto oz. najkasneje do konca leta predložijo poročilo o realizaciji programov ter poročilo o doseženih uspehih na tekmovanju za preteklo leto,

8.   redno sodelujejo na območnih preglednih prireditvah JSKD, 

8.   redno skrbijo za izobraževanje strokovnega kadra.

Poleg zgoraj določenih pogojev morajo izvajalci redne ljubiteljske kulturne dejavnosti izpolnjevati tudi naslednji pogoj:

1.   sodelovanje na občinskih revijah ter občinskih proslavah in prireditvah.

 

IV. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV:   Okvirna vrednost sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje kulturnih programov v letu 2013 znaša 21.041 €. Naročnik bo z izbranimi izvajalci sklenil pogodbo o financiranju kulturnih programov.

 

V. RAZPIS se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, MUV  in  na uradni speltni strani Občine Ruše www.ruse.si, kjer bo dosegljiva razpisna dokumentacija. Podrobnejše informacije lahko dobite od dneva objave   do izteka prijavnega roka  v: 

2.   prostorih Občine Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše pri Hedviki Potočar v času uradnih ur. V ponedeljek, sredo in petek med 8.  in 12. uro  ter v  sredo od 13.30 ure do 16.30 ure in

3.   na sedežu JSKD OI Ruše, Falska c. 24, 2342 Ruše, pri Zvezdani Remšak, od  ponedeljka do  petka med 8. in 12. uro.

 

VI. ODDAJA PRIJAV: prijave  morajo biti podane na razpisnih obrazcih skupaj z dokazili oz. prilogami, ki jih zahtevajo obrazci, poslane pa morajo biti v zapečatenem ovitku na naslov:

 

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, s pripisom »Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Ruše,  za leto 2013 - NE ODPIRAJ«.

Oddane po pošti morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto,  najpozneje do   15. marca 2013. Pravočasno prispela vloga je tista, ki jo prejme sprejemna pisarna Občine Ruše najkasneje do 15. marca do 12.00 ure.

 

VII. ODPIRANJE PRIJAV: Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ruše v letu 2013, imenovana s sklepom župana, bo  odpiranje prijav opravila  v prostorih Občine Ruše. Odpiranje ne bo javno.

 

Pri odpiranju prijav bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse prijave ki:

-      niso bile oddane v razpisanem roku,

-      jih ni predložila upravičena oseba.

 

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v roku 3 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozvala, da v roku 5 delovnih dni dopolnijo prijave. V primeru, da prijavitelj v predpisanem roku ne bo dopolnil prijave, bo prijava izločena in s sklepom zavržena kot neopolna.

 

VIII. SKLEP  O ODOBRITVI OZ. ZAVRNITVI SOFINANCIRANJA  bodo prijavitelji  prejeli v roku 60 dni  od datuma odpiranja prijav.

 

IX. POGODBE O SOFINANCIRANJU bodo z izbranimi prijavitelji sklenjene v 30 dneh po dokončnosti odločbe o odobritvi in deležu sofinanciranja.

 

X. PORABA DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega velja ta razpis.

 

Ruše,  27. 2. 2013

Številka:  610 2/2013

 

Občina Ruše

Uroš Štanc, župan