Na podlagi 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99) je Občinski svet občine Hajdina na 16. redni seji dne 12. 9. 2000 sprejel
 
O D L O K
 
 
o priznanjih Občine Hajdina
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
 
 
1. člen
 
Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Hajdina, postopek, način podeljevanja priznanj in način vodenja evidence podeljenih priznanj.
 
2. člen
 
Občina Hajdina podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja ter na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled Občine Hajdina.
 
 
Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.
 
3. člen
 
Občina Hajdina podeljuje naslednja priznanja:
 
 
1. »ČASTNI OBČAN« ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika.
 
 
2. »PRIZNANJE OBČINE HAJDINA« ima pomen priznanja za dosežke v večletnem obdobju.
 
 
3. »ZLATA PLAKETA OBČINE HAJDINA« ima pomen priznanja za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.
 
 
4. »ZAHVALNA LISTINA« ima pomen za posebne zasluge in dejanja na vseh področjih dela in življenja v občini.
 
 
5. »PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE HAJDINA« ima pomen osebnega priznanja za dosežke na kulturno-prosvetnem, športnem in tudi na drugih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.
 
 
6. »PRIZNANJE ZA NAJLEPŠE UREJENO VAŠKO SKUPNOST«.
 
 
7. »PRIZNANJE ZA NAJLEPŠE UREJENE OBJEKTE«.
 
4. člen
 
Najvišje častno priznanje Občine Hajdina je »ČASTNI OBČAN«. Listina je priznanje posamezniku za njegovo življenjsko delo. Podeljuje se jo za tiste trajne dosežke na znanstvenem, ekonomskem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali še na katerem drugem področju dela posamezniku, ki je s svojim delovanjem tako prispeval k razvoju, ugledu in uveljavitvi Občine Hajdina, da ima to trajni pomen.
 
 
Priznanje »ČASTNI OBČAN« se lahko podeli tudi drugemu občanu ali tujcu, vendar največ po en primer na leto.
 
 
Imenovano priznanje obsega umetniško izdelano listino v velikosti F = (najmanj) A3, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno. Krasi pa jo grb občine, ter štampiljka oziroma pečat občine. Priznanje »častni občan« naj bo namenu primerno uokvirjeno.
 
5. člen
 
Drugo najvišje občinsko priznanje je »PRIZNANJE OBČINE HAJDINA«. Ta listina se podeljuje tistim posameznikom ali skupini ljudi, ki so dosegli izjemne uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti dela v večletnem obdobju. Priznanje naj ima značaj vzpodbude občanom ali tujcem za takšno nadaljnje tvorno delo, ki ima poseben pomen za razvoj in napredek Občine Hajdina.
 
 
Ta priznanja vsebujejo utemeljitev sklepa s katerim je priznanje podeljeno. Listino krasi občinski grb s štampiljko ali pa pečatom, izdelana je umetniško na F = A3 in je namenu primerno uokvirjena. Podeljuje se lahko vsako leto, vendar v največ treh primerih.
 
6. člen
 
»ZLATA PLAKETA OBČINE HAJDINA« ima pomen priznanja za enkratne pomembne dosežke na že v zgoraj imenovanih področjih. Zlata plaketa je pozlačena barvna kovinska plošča z natisnjenim ali vgraviranim besedilom utemeljitve s katero je bila podeljena ter z občinskim grbom na njeni sredini. Nje velikost je 25 x 25 cm, preda se jo položeno v posebni šatulji, spremlja jo odločba o priznanju. Zlato plaketo lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov ali pravne osebe, podeli se lahko vsako leto, izjemoma največ v treh primerih.
 
7. člen
 
»ZAHVALNA LISTINA« ima pomen priznanja za posebne zasluge in dejanja na vseh področjih dela in življenja v občini.
 
 
To priznanje vsebuje utemeljitev sklepa s katerim je priznanje podeljeno. Listino krasi občinski grb s štampiljko ali pa pečatom, izdelana je umetniško na F = A4 in je namenu primerno uokvirjena. Podeljuje se lahko vsako leto.
 
8. člen
 
»PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE HAJDINA« ima pomen osebnega priznanja in pohvale po prvem človeku v občini. Podeljuje se posameznikom, mlajšim občanom, v posebnih primerih tudi ostalim, bodisi na občinskem prazniku, bodisi priložnostno.
 
II. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ
 
 
9. člen
 
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj Občine Hajdina so lahko občani, politične stranke, vaške skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.
 
10. člen
 
Priznanja Občine Hajdina se podeljujejo na podlagi javnega razpisa. Razpis za podelitev priznanj objavi župan na ustrezen način v javnih glasilih enkrat letno, najkasneje dva meseca pred občinskim praznikom za tekoče leto, v primeru podelitve za leto 2000 pa 15 dni pred občinskim praznikom.
 
 
Z razpisom se objavijo:
 
 
– kriteriji za podelitev priznanj,
 
 
– podatki, ki jih mora vsebovati pobuda oziroma predlog,
 
 
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude oziroma predlogi.
 
 
Kandidate za 5. stopnjo priznanja lahko izbere župan po lastni presoji.
 
11. člen
 
Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati:
 
 
– naziv in ime pobudnika,
 
 
– ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja ter osnovne osebne podatke,
 
 
– obrazložitev pobude,
 
 
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
 
12. člen
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnava pobude za podelitev priznanj najkasneje v 30 dneh po prejemu pobude.
 
 
Komisija lahko:
 
 
– zahteva od pobudnika, da vlogo dopolni,
 
 
– pobudo zavrne, če predlog ni dovolj ali ustrezno utemeljen,
 
 
– zaprosi za mnenje ustrezne strokovne institucije, občinske organe ali druge ustrezne organizacije.
 
III. NAČIN PODELITVE PRIZNANJ
 
 
13. člen
 
Komisija sprejme ustrezen sklep o podelitvi priznanj in ga posreduje občinskemu svetu v obravnavo in odločanje.
 
14. člen
 
Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se med seboj ne izključujejo. Praviloma jih izroča župan ali od njega pooblaščena oseba, skupaj s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi.
 
 
Priznanja se izroči na svečani seji občinskega sveta, ob praznovanju občinskega praznika, lahko pa tudi na svečan način ob posebnih slovesnostih ali s svečanim sprejemom ob dogodkih in datumih, pomembnih za občino ali dobitnike priznanj na dan, ki je čim bližje takšnemu datumu.
 
IV. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ
 
 
15. člen
 
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja Občinska uprava občine Hajdina. Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled pri občinski upravi.
 
16. člen
 
Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj kronološko in vsebujejo naslednje podatke:
 
 
– zaporedno številko,
 
 
– ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku,
 
 
– datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi priznanja ter številka sklepa občinskega sveta,
 
 
– datum izročitve priznanja.
 
17. člen
 
Sredstva za izvajanje tega odloka zagotovi občinski svet v proračunu za vsako leto posebej.
 
V. KONČNA DOLOČBA
 
 
18. člen
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 

Št. 015-04-2000
Hajdina, dne 12. septembra 2000.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.