New Page 2

Na osnovi 10. člena Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Občan, je Občinski svet Občine Destrnik na 10. redni seji, dne 11.02.2000 sprejel

SKLEP

O IMENOVANJU UREDNIŠTVA JAVNEGA

GLASILA OBČAN

1.

Občinski svet Občine Destrnik imenuje uredništvo časopisa Občan, glasila občine Destrnik v naslednji sestavi:

Nataša Žižek - odgovorna urednica

Milena Širec - članica in

Slavica Kramberger - članica.

2.

Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu na Občinskem svetu Občine Destrnik. Sklep se objavi v Uradnem vestniku časopisa Občan.

 

Štev.: 032-01/00-10-9B

Datum: 11.02.2000

 

Župan Občine Destrnik:

Franc Pukšič, s.r.