New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP; Uradni list RS, št. 109/10), Zakona o cestah (ZCes-11; Uradni list RS, št. 109/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4; Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr., 108/09 in 9/11) in 16. člena Statuta Občine Zreče (UPB1; Uradni list RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo, 55/09 in 57/10) je Občinski svet Občine Zreče na 9. redni seji dne 16. 11. 2011 sprejel

O D L O K

o ureditvi mirujočega prometa v Občini Zreče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za nemoten in varen potek prometa na javnih prometnih in parkirnih površinah v Občini Zreče predpisuje prometna in parkirna ureditev, ki določa in ureja:

I.       Splošne določbe

II.      Pristojnost

III.     Parkirni prostori in parkiranje

IV.      Posebni prometni režim

V.       Nadzor

VI.      Prehodne in končne določbe.

2. člen

(pomen izrazov v odloku)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

»Javne parkirne površine« so površine za parkiranje v večinski lasti ali upravljanju občine.

»Posebna prevozna sredstva« so invalidski vozički, ročni vozički, vozički postreščkov, otroška prevozna sredstva in športni pripomočki ali naprave (skiro, kotalke, rolke, rolerji, drsalke, smuči, sanke, otroško kolo, motorne sani, enoosni ročni vozički in po namenu uporabe podobna prevozna sredstva in pripomočki, ki se ne štejejo za vozila).

»Zelene površine« so zelenice, javne parkovne površine in javni parkovni gozdovi, drevoredi, nasadi, zelenice ob spomenikih in turističnih objektih ter varovane zelene površine, obrežja vodotokov in podobno.

»Intervencijske poti« so poti namenjene zagotavljanju dostopa intervencijskih vozil do objektov in vhodov v objekte.

»Intervencijska vozila« so vozila organov in organizacij, ki opravljajo intervencijske naloge v skladu z zakonskimi pooblastili, ter vozila, ki opravljajo intervencijsko dejavnost na področju gospodarskih javnih služb.

»Lastnik vozila« je fizična ali pravna oseba, na ime katerega je vozilo registrirano in so podatki o njem razvidni iz evidence motornih vozil oziroma iz drugih dokumentov v primeru, da vozilo ni registrirano.

»Pristojni organ« je pristojna služba občinske uprave za promet, ki opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, varstvo in vzdrževanje občinskih cest.

»Nadzorni organ« pristojen za področje nadzora ali urejanja prometa je pristojna redarska in inšpekcijska služba.

»Parkirna ura« je naprava ali predmet za ročno označitev časa prihoda oziroma začetka parkiranja in trajanja parkiranja, s katero voznik označi čas prihoda in trajanje parkiranja na območju omejitve časa parkiranja.

»Označitev časa prihoda« pomeni na vidnem mestu v vozilu nameščena oznaka začetka parkiranja. Začetek časa prihoda lahko voznik označi tako, da namesti ročno parkirno uro ali skladno z navodili o uporabi predpisan brezplačni parkirni listek ali na listu papirja razločno napiše uro začetka parkiranja.

»Izvajalec oziroma upravljavec skladišča oziroma hrambe zapuščenih vozil« je fizična ali pravna oseba, pooblaščena s strani župana, ali izbrana na podlagi koncesije.

Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot ga določajo zakoni in podzakonski predpisi s področja javnih cest, cestnih prevozov in pravil cestnega prometa.

II. PRISTOJNOST

3. člen

(pristojnost za določitev parkirnih površin)

Občinski svet Občine Zreče s sklepom določa parkirne površine, na katerih se vzpostavi sistem časovno omejenega parkiranja oziroma parkirne površine, kjer je potrebo plačati parkirnino, njeno višino in način plačevanja.

III. PARKIRNI PROSTORI IN PARKIRANJE

4. člen

(parkirne površine)

Na območju Občine Zreče so za parkiranje vozil namenjene:

– javne parkirne površine,

– rezervirane parkirne površine.

5. člen

(javne parkirne površine)

Na javnih parkirnih površinah je parkiranje lahko časovno omejeno.

Za omejeno časovno parkiranje se ne plačuje parkirnina, parkirnina se le časovno omeji, in sicer je parkiranje dovoljeno do 120 minut.

Dovoljeni čas parkiranja in višina parkirnine v območju časovno omejenega parkiranja (v nadaljevanju: modra cona) morata biti označena na dopolnili tabli prometnega znaka, ki označuje modro cono. Kolikor se na teh površinah plačuje parkirnina, se to ustrezno označi na znaku ali dopolnilni tabli. Vidno morajo biti označeni tudi parkomati.

Voznik, ki parkira vozilo na javnih parkirnih površinah, na katerih je parkiranje časovno omejeno, mora čas začetka parkiranja označiti s parkirno uro ali z listkom na vidnem mestu armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim steklom in po izteku dovoljenega časa vozilo odpeljati.

Na javnih parkirnih površinah je parkiranje dovoljeno le znotraj označenih parkirnih površin in znotraj talnih označb.

Določila tega člena veljajo tudi za vozila invalidov s telesno okvaro, zaradi katere je njihovo gibanje oteženo in omejeno, njihovo vozilo pa je označeno s parkirno karto za invalide, razen če je s prometno signalizacijo drugače določeno.

Za intervencijska vozila v času izvajanja dejavnosti, ne veljajo določila tega člena, razen če je s prometno signalizacijo drugače določeno.

Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik ali lastnik oziroma uporabnik vozila, ki ravna v nasprotju s četrtim in petim odstavkom tega člena.

6. člen

(rezervirane parkirne površine)

Rezervirane parkirne površine po tem odloku so površine namenjene za parkiranje službenih vozil občinskih in državnih organov.

Za rezervirane parkirne površine se ne uporabljajo določbe tega odloka o časovno omejenem parkiranju.

Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo.

7. člen

(vzdrževanje parkirnih prostorov)

Letno in zimsko vzdrževanje javnih parkirnih prostorov opravlja izbrani izvajalec.

Izvajalec odgovarja za škodo, ki jo le-ta povzroči ob izvajanju lokalne gospodarske javne službe.

Izvajalec je dolžan skleniti zavarovanje svoje odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam, ob izvajanju lokalne gospodarske javne službe.

Z globo 120 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe izvajalca, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba izvajalca, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

8. člen

(parkiranje tovornih vozil in avtobusov)

Na javnih parkirnih površinah je prepovedano parkiranje tovornih vozil in avtobusov, razen na tistih parkirnih površinah, kjer je tako določeno s predpisi.

Občinski organ lahko izjemoma z odločbo dovoli in določi pogoje za ustavljanje in parkiranje tovornih vozil, priklopnikov in avtobusov na drugih površinah izven lokacij urejenih parkirišč, če je to nujno za nemoteno opravljanje njihove dejavnosti in če to ne ovira drugih udeležencev v prometu.

9. člen

(parkiranje počitniških prikolic in avtodomov)

Na javnih parkirnih površinah, če to ni posebej označeno in za ta namen posebej urejeno, ni dovoljeno parkiranje s počitniškimi prikolicami oziroma avtodomi z namenom bivanja ali uporabe za drug namen.

Ne glede na določilo iz prvega odstavka tega člena pa je dovoljeno parkiranje s počitniškimi prikolicami oziroma avtodomi, če je to bilo posebej dovoljeno z odločbo občinskega organa, če je to nujno za potrebe opravljanja določene dejavnosti uporabnika.

Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik ali lastnik oziroma uporabnik vozila ali prikolice, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

10. člen

(ustavitev in parkiranje)

Ustavitev in parkiranje vozil je prepovedano povsod, kjer to prepovedujejo prometna signalizacija ali določbe Zakona o pravilih cestnega prometa, dodatno pa še:

1. na obračališču avtobusov;

2. na površinah, kjer se ovira dostop do transformatorske postaje ali do označenega priključka za vodovodno omrežje oziroma do drugih vodov gospodarske javne infrastrukture oziroma na ali pred komunalnimi napravami (priključki na vodovodno omrežje, kanalizacijski jaški, hidranti, kontejnerji za odpadke ipd.);

3. na zelenih površinah, otroških in drugih igriščih, tržnicah ter na funkcionalnih zemljiščih spomenikov in obeležij.

Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik ali lastnik oziroma uporabnik vozila, ki ravna v nasprotju s prvo točko prejšnjega odstavka.

Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik ali lastnik oziroma uporabnik vozila, ki ravna v nasprotju z drugo in tretjo točko prvega odstavka.

IV. POSEBNI PROMETNI REŽIM

11. člen

(dostava blaga)

Dostava in odvoz blaga na javnih prometnih in parkirnih površinah ne sme ovirati normalnega poteka prometa in mora biti opravljena hitro in brez odlašanja. Po odstranitvi blaga je potrebno prometno oziroma parkirno površino temeljito očistiti.

Blago in embalažo, dostavljeno in odloženo na javne prometne in parkirne površine, je treba odstraniti najkasneje do 10.00 ure dopoldan.

Občinska uprava lahko določi, da se v strnjenih stanovanjskih delih mesta dostava blaga lahko vrši šele po 6.00 uri zjutraj.

Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

12. člen

(delo na javnih prometnih in parkirnih površinah)

Prekopavanje in druga dela na javni prometni in parkirni površini se morajo opravljati tako, da je pri tem zagotovljena varna vožnja vozilom in varnost drugih udeležencev v cestnem prometu.

Delovišče na javni prometni ali parkirni površini mora biti ves čas trajanja del označeno po predpisih.

Kadar je potrebno zaradi značaja dela postaviti gradbeni oder, mora izvajalec del zagotoviti pešcem varno hojo.

Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

13. člen

(dovoljenje za delo na javnih prometnih in parkirnih površinah)

Za dela in posege na javnih prometnih in parkirnih površinah, razen za redna vzdrževalna dela in intervencijska dela, si mora izvajalec pridobiti dovoljenje občine.

Zahtevo za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena je treba vložiti najmanj 15 dni pred pričetkom del in mora vsebovati podatke o začetku del in trajanju del in o načinu zavarovanja kraja. V dovoljenju se določijo pogoji za poseg v javno prometno in parkirno površino.

V dovoljenju se lahko tudi določi, da je treba delo opravljati neprekinjeno ali samo v nočnem času, lahko pa se določi še druge ukrepe za varnost prometa.

Na javne prometne in parkirne površine je prepovedano postavljati, odlagati ali deponirati stvari in predmete, razen če je tako določeno v dovoljenju.

Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

14. člen

(posebna uporaba javnih prometnih in parkirnih površin)

Na javnih prometnih in parkirnih površinah je z dovoljenjem občine možno:

– občasno postavljanje prodajnih stojnic ipd.,

– izvajanje športnih prireditev,

– organizirati zborovanja, sejme, kulturno zabavne in druge prireditve.

Organizator mora prireditveni prostor označiti z ustrezno prometno signalizacijo.

Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

15. člen

(odstranjevanje nepravilno parkiranih vozil)

Pooblaščena uradna oseba odredi odstranitev nepravilno parkiranega vozila, če onemogoča drugemu udeležencu cestnega prometa varno nadaljevanje poti tako, da je pri izogibanju temu vozilu on ali kdo drug ogrožen ali bi glede na okoliščine lahko bil ogrožen ali ovira druge udeležence cestnega prometa, in sicer:

1. na prehodu za pešce, pločniku ali območju za pešce. Če je s predpisano prometno signalizacijo dovoljeno parkiranje na pločniku, mora biti za pešce zagotovljen najmanj 1,60 m širok del pločnika, ki ne sme mejiti na vozišče;

2. na kolesarski stezi, kolesarski poti, pešpoti ali kolesarskem pasu;

3. na mestu, na katerem bi parkirano vozilo onemogočilo vključitev v promet že parkiranemu vozilu ali onemogočilo dovoz na dvorišče stavbe, do garaže, skladiščnega prostora ali drugega podobnega objekta ali do zasebnega zemljišča. Dovoz na dvorišče, v objekt ali k objektu, pred katerim je prepovedana ustavitev ali parkiranje, mora biti na vhodu označen s predpisano prometno signalizacijo, če pa so na vozišču pri vhodu označena parkirna mesta, pa tudi s predpisano označbo na vozišču;

4. na označenem parkirnem prostoru za invalide;

5. na označenih poteh, namenjenih intervencijskim vozilom;

6. nad priključkom za vodovodno omrežje (hidrant). Prepoved mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo;

7. če je vozilo parkirano na zelenicah in v parkih.

Vse stroške nepravilno parkiranega vozila in odstranitve nepravilno parkiranega vozila nosi lastnik vozila.

16. člen

(zapuščena vozila)

Na javni prometni in parkirni površini, na zemljišču ob njej ali na drugi javni površini je prepovedano puščati zapuščena vozila.

V primeru, ko nadzorni organ ugotovi, da se zapuščeno vozilo nahaja na prometni ali parkirni površini, na zemljišču ob njej ali na drugi javni površini se namesti na zapuščeno vozilo pisna odredba, s katero se naloži lastniku vozila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe.

V primeru, ko je vozilo po preteku roka še vedno na površini iz drugega odstavka tega člena, odredi nadzorni organ odvoz vozila in hrambo na varovanem prostoru, istočasno pa se v primeru onesnaženja zemljine pod zapuščenim vozilom poda prijava ustrezni inšpekcijski službi. Vozilo odstrani pristojni izvajalec. Stroški povezani z odvozom, hrambo in razgradnjo vozila bremenijo lastnika vozila.

V primeru, da lastnik ni znan, nadzorni organ odredi odvoz vozila na stroške proračuna Občine Zreče oziroma na stroške organa, ki upravlja z določenimi površinami. Po treh mesecih se tako vozilo lahko uniči oziroma proda.

Zapuščeno vozilo večje vrednosti se proda na javni dražbi, ki jo občasno organizira upravljavec skladišča zapuščenih vozil in o tem obvesti pooblaščene uradne osebe, ki izvajajo občinsko redarstvo na območju občine.

Vrednost vozila ugotovi sodni cenilec in o tem poda pisno mnenje.

Iz izkupička od prodanih vozil upravljavec pokrije stroške prevoza in hrambe vozil ter ostale stroške. Preostanek od izkupička pripada lastniku vozila.

Kadar se na javni dražbi prodajajo vozila, katerih lastnik ni znan, se izkupiček od prodanih vozil po pokritju vseh stroškov, nakaže na transakcijski račun občine.

Če se na kraju samem ugotovi, da je zapuščeno vozilo očitno zavrženo in predstavlja manjšo ali neznatno tržno vrednost oziroma gre le še za ostanke vozila in predstavlja odpadek (deli vozila, vozilo je brez vitalnih delov, nepopolno, dotrajano ali poškodovano ter je njegova vrednost manjša od stroškov odvoza, hrambe in razgradnje), se vozilo da takoj v razgradnjo ali uniči kot kosovni odpadek, na podlagi odredbe, ki jo izda nadzorni organ.

Ne glede na določilo tretjega odstavka tega člena se lahko odredi takojšnji odvoz vozila, ki se nahaja na brežinah oziroma v strugi vodotoka ali na drugih površinah, če po presoji nadzornega organa predstavlja nevarnost za onesnaževanje okolja ali ogroža varnost ljudi in premoženja.

Z globo 250 EUR se kaznuje lastnik vozila, ki ne upošteva pisne odredbe.

V. NADZOR

17. člen

(organ nadzora)

Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o ureditvi prometa nadzira Medobčinski inšpektorat in redarstvo.

18. člen

(subsidiarna uporaba kazenskih določb)

Kolikor določene globe niso predpisane v tem odloku, se smiselno uporabijo kazenske določbe po Zakonu o pravilih cestnega prometa ter Zakonu o cestah.

Za podrobnejšo opredelitev odgovornosti lastnika vozila iz 5., 8., 9. in 10. člena tega odloka se uporablja 8. člen Zakona o pravilih cestnega prometa.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen

(rok za določitev parkirnih površin)

Opredelitev površin za parkiranje in določitev njihovega namena po lastnostih opredelitve javnih in rezerviranih parkirnih prostorov se mora opraviti najkasneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.

20. člen

(vzpostavitev sistema omejenega časovnega parkiranja oziroma sistema plačljivega parkiranja)

Občina mora izvesti vse potrebno za vzpostavitev sistema omejenega časovnega parkiranja v roku dveh mesecev oziroma za vzpostavitev sistema plačljivega parkiranja pa v roku šestih mesecev po uveljavitvi sklepa iz 3. člena tega odloka.

21. člen

(izrekanje kazni)

Kazenske sankcije izreka Medobčinski inšpektorat in redarstvo v okviru svojih pooblastil ter drugi organi, ki jih določajo Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o javnih cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah in drugi ustrezni zakoni oziroma predpisi.

22. člen

(razveljavitev predpisov)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni ureditvi parkiranja v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 39/95).

23. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0008/2011-3

Zreče, dne 17. novembra 2011

Župan

Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.