New Page 2

Številka: 900-50/2015-1-52/04

Datum: 9.9.2015

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Vabilo

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007, 47/2007 - popr. in 51/2010) sklicujem 9. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 23. 9. 2015 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 8. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 10.6.2015 in poročila o izvršitvi sklepov

(zapisnik)

2. Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2, 3)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

4. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj — druga obravnava (gradivo)

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj — druga obravnava (gradivo)

6. Odlok o Naravnem rezervatu Glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju — prva obravnava (gradivo)

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj — skrajšani postopek (gradivo)

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« — prva obravnava (gradivo)

9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov (gradivo)

10. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu Vila Mezinček (gradivo)

11. Program kulture v Mestni občini Kranj 2015 — 2020 (gradivo)

12. Poročilo o izvajanju projektov Gorki in vodovod Bašelj — Kranj (gradivo 1, 2, 3)

13. Preliminarna odločitev glede stopnje opremljenosti z javno kanalizacijo v KS Trstenik (gradivo)

14. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

 

 

 

Mestna občina Kranj

Boštjan Trilar, župan