New Page 1

 

Na podlagi določb zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02 in 74/02) je Občinski svet občine Kobarid na 7. redni seji dne 22. 7. 2003 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2002

 

 

1. člen

 

 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2002.

 

 

2. člen

 

 

Zaključni račun proračuna izkazuje:

 

 

A)

 

 

1. Prihodke v višini                     971.252.000

 

 

2. Odhodke v višini                    1.012.696.000

 

 

3. Primankljaj v višini                   41.444.000

 

 

 

 

 

B) Račun finančnih terjatev in naložb      1.561.000

 

 

C) Račun financiranja                     42.100.000

 

 

D) Skupni presežek                         2.217.000

 

 

3. člen

 

 

Vsi presežki prihodkov nad odhodki se prenesejo v proračun za leto 2003.

 

 

4. člen

 

 

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja sta sestavni del tega odloka.

 

 

5. člen

 

 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.

 

 

 

 

 

Št. 412-1/03

 

 

Kobarid, dne 22. julija 2003.

 

 

Župan

    Občine Kobarid

    Pavel Gregorčič, inž. l. r.