New Page 1

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00-popr.) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 20. redni seji, dne 7. 5. 2013, sprejel

PRAVILNIK

o spremembah Pravilnika za vrednotenje športnih pro­gramov v Občini Trnovska vas

1. člen

V prilogi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 3/08, 3/10 in 3/11) Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov v Občini Trnovska vas se prvi stavek spremeni tako, da glasi: »Izvajalci programov športa pridobijo najprej točke na podlagi razširjenosti športne panoge in na podlagi uspešnosti (kakovosti) športne panoge, ki se prištejejo k skupnim točkam vsake prijavljene vsebi­ne«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

Številka: 032/20-2/2013-4s

Datum: 7. 5. 2013

 

Alojz Benko

župan Občine Trnovska vas