New Page 2

 

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/2000) ter na podlagi 117. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 20. redni seji dne 16. 6. 2005 sprejel

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

 

 

STATUTA

 

 

Občine Kozje

 

 

1. člen

 

 

V Statutu Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) se v prvem odstavku 22. člena doda nova šesta alinea:

 

 

»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana občinskega sveta.«

 

 

Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.

 

 

2. člen

 

 

V prvem stavku prvega odstavka 28. člena statuta se beseda »državljani« nadomesti z besedo »volivci«.

 

 

3. člen

 

 

V prvem odstavku 36. člena statuta se doda nova šesta alinea:

 

 

»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo župana.«

 

 

Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.

 

 

V prvem odstavku 36. člena se črta zadnja alinea.

 

 

Črta se tretji odstavek 36. člena.

 

 

Dosedanji četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek 36. člena postanejo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi oziroma osmi odstavek.

 

 

4. člen

 

 

Drugi stavek prvega odstavka 38. člena statuta se dopolni tako, da se glasi:

 

 

»Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji izmed občanov.«

 

 

5. člen

 

 

Tretji odstavek 82. člena statuta se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina glasovalnih upravičencev oziroma upravičenk na določenem območju, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.«

 

 

6. člen

 

 

Črtajo se členi v VII. poglavju statuta in se nadomestijo z novimi členi:

 

 

»VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

 

 

94. člen

 

 

Premoženje občine sestavljajo nepremičnine in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.

 

 

Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.

 

 

Odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja sprejme občinski svet. Letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja sprejme občinski svet na predlog župana. Med izvrševanjem proračuna lahko občinski svet na predlog župana spremeni in dopolni letni program prodaje.

 

 

Župan lahko v skladu z načrtom nabav in gradenj stvarnega premoženja odloča o pridobitvi nepremičnega premoženja.

 

 

O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja občine odloča župan.

 

 

Za brezplačno pridobitev premoženja je treba pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznosti za občino.

 

 

95. člen

 

 

Odprodaja ali zamenjava finančnega in stvarnega premoženja v lasti občine se izvede po postopku in na način, kot ga določa zakon in uredba.

 

 

96. člen

 

 

Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

 

 

Občina je upravičena do finančne izravnave, pod pogoji, določenimi v zakonu.

 

 

97. člen

 

 

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so predvideni v proračunu občine. Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

 

 

Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.

 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.

 

 

98. člen

 

 

Za pripravo in izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

 

 

Postopek sprejemanja proračuna se določi s poslovnikom občinskega sveta.

 

 

Župan mora predložiti občinskemu svetu predlog proračuna v roku, kot ga določa zakon.

 

 

Župan mora predložiti občinskemu svetu:

 

 

– predlog proračuna z obrazložitvami,

 

 

– predlog prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja z obrazložitvami,

 

 

– predloge finančnih načrtov javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina, z obrazložitvami,

 

 

– predlog predpisov občine, ki so potrebni za izvrševanje proračuna.

 

 

Sestavni del obrazložitve predloga proračuna je kadrovski načrt in načrt nabav z obrazložitvami.

 

 

Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri čemer ti ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.

 

 

99. člen

 

 

Občinski svet mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s prvim januarjem leta, za katerega se sprejema.

 

 

Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu.

 

 

Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki traja največ tri mesece. Če tudi v tem obdobju ni sprejet proračun občine, se začasno financiranje lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta.

 

 

100. člen

 

 

Občinski svet sprejme proračun z odlokom o proračunu občine.

 

 

Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanju sredstev, začasno zadržanje izvrševanje proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe za izvrševanje proračuna.

 

 

V odloku o proračunu se določijo tudi obseg zadolževanja in vseh predvidenih poroštev občine in drugi elementi, ki jih določa zakon ter posebna pooblastila županu pri izvrševanju proračuna.

 

 

101. člen

 

 

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.

 

 

V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.

 

 

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji.

 

 

102. člen

 

 

Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.

 

 

Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti tudi posamezne delavce v občinski upravi.

 

 

103. člen

 

 

Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto za ta namen.

 

 

104. člen

 

 

Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.

 

 

Če se proračunski uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.

 

 

105. člen

 

 

Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, ki jih določa zakon in odlok o proračunu občine.

 

 

106. člen

 

 

Če se med izvajanjem ukrepov za izvrševanje proračuna le-ta ne more uravnovesiti, mora župan predlagati občinskemu svetu rebalans proračuna.

 

 

Rebalans proračuna sprejem občinski svet z odlokom.

 

 

107. člen

 

 

Župan je dolžan predložiti v obravnavo občinskemu svetu polletno poročilo o izvrševanju proračuna. Poročilo mora vsebovati podatke in informacije, ki jih določa zakon.

 

 

Ob poročilu o izvrševanju proračuna župan seznani občinski svet tudi o morebitni kratkoročni zadolžitvi občine.

 

 

108. člen

 

 

V proračunu se v skladu z zakonom zagotovijo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.

 

 

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok o proračunu, odloča župan, v drugih primerih pa občinski svet z odlokom.

 

 

109. člen

 

 

Zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov in uresničevanja posebnega namena lahko občina z odlokom ustanovi poseben proračunski sklad kot evidenčni račun v okviru računa proračuna.

 

 

110. člen

 

 

Župan zagotavlja posebno obliko finančnega nadzora proračuna v skladu z merili, ki jih predpiše minister za finance.

 

 

111. člen

 

 

Župan pripravi predlog zaključnega računa proračuna za preteklo leto in ga predloži občinskemu svetu v sprejem.

 

 

O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan ministrstvo, pristojno za finance, v 30 dneh po sprejemu.

 

 

112. člen

 

 

Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih sprejme občinski svet v skladu s pogoji, ki jih določa zakon.

 

 

113. člen

 

 

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le ob soglasju občine.

 

 

O soglasju odloča občinski svet.

 

 

Občinski svet odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, določenimi v zakonu.

 

 

114. člen

 

 

Nabavo blaga, naročanje storitev ter izvedbo gradenj izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

 

 

115. člen

 

 

Finančno poslovanje občine izvršuje občinska uprava.«

 

 

7. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Kozje, dne 16. junija 2005.

 

 

Št 06202-0001/2005-20/04

 

 

Župan

 

 

Občine Kozje

 

 

Dušan Andrej Kocman l. r.