New Page 1

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), prve alinee 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 20. člena in 55. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 150/00 in 60/02), ter 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 77/96, 37/98 ter 17/01) je Občinski svet Občine Mislinja na 13. seji dne 21. 12. 2007 sprejel

S K L E P

o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2008

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2008 je 0,000427842 EUR.

2. člen

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.

 

Št. 422-002/2007

Mislinja, dne 21. decembra 2007

 

Župan

Občine Mislinja

Viktor Robnik l.r.