New Page 1

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Bled na 14. redni seji, dne 13. 10. 2004 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2004 – II

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Bled za leto 2004 (Uradni list RS, št. 43/04) – v nadaljevanju: odlok, se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

                                                    v tisoč tolarjev

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

--------------------------------------------------------------------

Skupina / podskupina kontov                       Rebalans leta 2004

--------------------------------------------------------------------

I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                     1,720.650

      TEKOČI PRIHODKI (70+71)                              1,491.157

70    DAVČNI PRIHODKI                                      1,301.274

      700 Davki na dohodek in dobiček                        806.463

      703 Davki na premoženje                                258.017

      704 Domači davki na blago in storitve                  236.794

      706 Drugi davki                                              –

71    NEDAVČNI PRIHODKI                                      189.883

      710 Udeležba na dobičku in dohodki

          od premoženja                                       39.575

      711 Takse in pristojbine                                 4.000

      712 Denarne kazni                                       18.768

      713 Prihodki od prodaje blaga in storitev               28.500

      714 Drugi nedavčni prihodki                             99.040

72    KAPITALSKI PRIHODKI                                    204.156

      720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev              167.500

      721 Prihodki od prodaje zalog                                –

      722 Prihodki od prodaje zemljišč

          in nematerialnega premoženja                        36.656

73    PREJETE DONACIJE                                         2.570

      730 Prejete donacije iz domačih virov                    2.570

      731 Prejete donacije iz tujine                               –

74    TRANSFERNI PRIHODKI                                     22.767

      740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih

          institucij                                          22.767

 

II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                         2,037.569

40    TEKOČI ODHODKI                                         536.811

      400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                  129.441

      401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          16.968

      402 Izdatki za blago in storitve                       384.537

      403 Plačila domačih obresti                                 49

      409 Rezerve                                              5.816

41    TEKOČI TRANSFERI                                       586.551

      410 Subvencije                                          12.404

      411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom            48.086

      412 Transferi neprofitnim organizacijam

          in ustanovam                                        91.554

      413 Drugi tekoči domači transferi                      434.507

      414 Tekoči transferi v tujino                                –

42    INVESTICIJSKI ODHODKI                                  763.631

      420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                 763.631

43    INVESTICIJSKI TRANSFERI                                150.576

      430 Investicijski transferi                            150.576

 

III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)                         –316.919

       (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

                                                    v tisoč tolarjev

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

--------------------------------------------------------------------

Skupina / podskupina kontov                       Proračun leta 2004

--------------------------------------------------------------------

IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

      IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

      (750+751+752)                                           11.500

75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                           11.500

      750 Prejeta vračila danih posojil                       11.500

      751 Prodaja kapitalskih deležev                              –

      752 Kupnine iz naslova privatizacije

V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE

      KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)                            –

44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE

      KAPITALSKIH DELEŽEV

      440 Dana posojila                                            –

      441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                  –

      442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 

VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA

      IN SPREMEMBE KAPITALSKIH

      DELEŽEV (IV.–V.)                                        11.500

 

                                                    v tisoč tolarjev

C)    RAČUN FINANCIRANJA

--------------------------------------------------------------------

Skupina / podskupina kontov                       Proračun leta 2004

--------------------------------------------------------------------

VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                                     266.700

50    ZADOLŽEVANJE                                           266.700

      500 Domače zadolževanje                                266.700

 

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                                        –

55    ODPLAČILO DOLGA                                              –

      550 Odplačila domačega dolga                                 –

 

IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) STANJA

      SREDSTEV NA RAČUNIH

      (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)                             –38.719

 

X.    NETO ZADOLŽEVANJE

      (VII.–VIII.)                                          +266.700

 

XI.   NETO FINANCIRANJE

      (VI.+ VII.–VIII.– IX.) = –III.                        +316.919

--------------------------------------------------------------------

 

      Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2003             38.719

 

              ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI (40+41+42+43)

                                                               v tisoč tolarjev

+---------+-----------------------+--------------+-----------------+----------+

|Področje |                       |Tekoči odhodki|    Investicijski|    Skupaj|

|         |                       |            in|       odhodki in|          |

|         |                       |     transferi|        transferi|          |

+---------+-----------------------+--------------+-----------------+----------+

|01       |Javna uprava           |       340.834|           38.537|   379.371|

+---------+-----------------------+--------------+-----------------+----------+

|02       |Obramba (022 Civilna   |         1.632|            6.345|     7.977|

|         |zaščita)               |              |                 |          |

+---------+-----------------------+--------------+-----------------+----------+

|03       |Javni red in varnost   |         9.744|           28.620|    38.364|

|         |(032 protipožarna      |              |                 |          |

|         |varnost)               |              |                 |          |

+---------+-----------------------+--------------+-----------------+----------+

|04       |Gospodarske dejavnosti |       228.470|          345.019|   573.489|

+---------+-----------------------+--------------+-----------------+----------+

|05       |Varstvo okolja         |        20.987|          229.200|   250.187|

+---------+-----------------------+--------------+-----------------+----------+

|06       |Stanovanjska dejavnost |        38.848|          135.342|   174.190|

|         |in prostorski razvoj   |              |                 |          |

+---------+-----------------------+--------------+-----------------+----------+

|07       |Zdravstvo              |         9.996|            4.556|    14.552|

+---------+-----------------------+--------------+-----------------+----------+

|08       |Rekreacija, kultura in |       151.744|           26.212|   177.956|

|         |dejavnosti neprofitnih |              |                 |          |

|         |združenj, društev in   |              |                 |          |

|         |drugih institucij      |              |                 |          |

+---------+-----------------------+--------------+-----------------+----------+

|09       |Izobraževanje          |       268.320|          100.376|   368.696|

+---------+-----------------------+--------------+-----------------+----------+

|10       |Socialna varnost       |        52.787|                -|    52.787|

+---------+-----------------------+--------------+-----------------+----------+

|         |                       |              |                 |          |

+---------+-----------------------+--------------+-----------------+----------+

|         |Skupaj                 |     1,123.362|          914.207| 2,037.569|

+---------+-----------------------+--------------+-----------------+----------+

 

 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

2. člen

V odloku se tretji odstavek 15. člena spremeni tako, da se glasi:

Proračun Občine Bled za leto 2004 se določa v višini 1.720,650.000 SIT.

3. člen

V odloku se drugi odstavek 16. člena spremeni tako, da se glasi:

Znesek splošne proračunske rezerve za leto 2004 je določen v višini 5,816.000 SIT.

4. člen

V odloku se 24. člen spremeni, tako da se v celoti glasi:

V skladu z 21. členom in 34. členom odloka, občina prevzema obveznosti, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih letih za odkup knjižničnih prostorov za potrebe Knjižnice Bled na Ljubljanski cesti 8, parc. št. 75/4, k.o. Želeče, na podlagi pridobljene ponudbe, ki predstavlja okvirno vrednost pred pričetkom postopka za javni razpis za pridobitev najugodnejšega leasingodajalca.

Ocena plačil, ki zapadejo v plačilo od 1. 1. 2005 dalje je 10 let, po 9,000.000 SIT na leto.

V skladu z 21. členom in 34. členom tega odloka, ter 85. člena Zakona o javnih financah, občina prevzema obveznosti v skupni višini 266.700 SIT, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih 10 letih od 1. 1. 2005 dalje, za poravnavo obveznosti:

– za pokrivanje neporavnanih obveznosti iz naslova obnove Športne dvorane na Bledu in izgradnje telovadnice v Osnovni šoli Gorje se zadolži za znesek 124,000.000 SIT,

– za pokrivanje obveznosti iz naslova oskrbe z vodo se zadolži za znesek 117,700.000 SIT,

– za pokrivanje obveznosti iz naslova odvajanja in čiščenja odplak se zadolži za znesek 25,000.000 SIT.

V te namene Občina Bled najema kredit v višini 266,700.000 SIT za dobo 10 let.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2004.

 

Št. 40302-1/2004

Bled, dne 13. oktobra 2004.

Župan Občine Bled

Jože Antonič l. r.