New Page 3

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/06 in 26/09) je Občinski svet Občine Markovci na svoji 20. redni seje, dne 31. 3. 2014, sprejel 

 

SKLEP

O SPREJEMU ELABORATA ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA OSKRBE S PITNO VODO

 

1. člen

Občinski svet Občine Markovci sprejme Elaborat  - za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo  v Občini Markovci.

 

2. člen

Občinski svet Občine Markovci potrdi izhodiščno ceno izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo in sicer:

·      voda: 0,6337 EUR/m3 brez DDV,

·      vodno povračilo: 0,0814 brez DDV

skupaj vodarina: 0,7151 EUR/m3, brez DDV.

 

3. člen

Potrdi se omrežnina za infrastrukturo, s katero se izvaja javna služba oskrba s pitno vodo, glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom vodomera, v skladu s spodnjo preglednico. Cena omrežnine (brez DDV) je:

 

Vodomer DN

Faktor

Omrežnina na vodomer v

EUR na mesec

DN ≤ 20

1

3,9353

20 ˂ DN ˂ 40

3

11,8059

40 ≤ DN ˂ 50

10

39,3531

50 ≤DN ˂ 65

15

59,0296

65 ≤DN ˂ 80

30

118,0592

80 ≤ DN ˂ 100

50

196,7653

100 ≤ DN ˂ 150

100

393,5306

150 ≤ DN

200

787,0611

 

4. člen

Cena omrežnine se za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti za mesec april 2014 subvencionira v višini 100 %.

 

5. člen

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati s 1. 4. 2014.

 

Številka: 301-0014/2007

Datum: 31. 3. 2014

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec, župan