New Page 2

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 17/91, 45/94, 8/96, 18/98 odl US, 36/00 in 127/06) in 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 118/06-ZUOPP, 36,08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11) ter 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS št. 10/04 in 58/05 ter Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/2011) je Občinski svet Občine Kidričevo na svoji 14. redni seji dne 24. 5. 2012  sprejel

ODLOK

O USTANOVITVI  JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE

I.       UVODNA DOLOČBA 

1. člen

S tem odlokom Občina Kidričevo s sedežem v Kidričevem, Ulica Borisa Kraigherja 25, Kidričevo (v nadaljevanju: ustanoviteljice) ustanavlja na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok ter osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Cirkovce (v nadaljevanju: zavod), v katerega sestavo sodita:

- matična osnovna šola: Osnovna šola Cirkovce

- Enota Vrtca Cirkovce

II.     STATUSNE DOLOČBE

1.      Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen

Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Cirkovce

Sedež zavoda:                     Cirkovce 47

Skrajšano ime zavoda:         OŠ Cirkovce

V sestavo OŠ Cirkovce sodi še:

Enota Vrtca Cirkovce            Cirkovce 48

3. člen

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču na Ptuju, na registrskem vložku št. 100-645-00.

Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo oziroma šolstvo.

4. člen

2.      Pečat zavoda

Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa izpisano: Osnovna šola Cirkovce, Cirkovce 47.

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena. Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.

Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja organom, organizacijam, občinam, učencem, občanom in uporabnikom.

Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.

5. člen

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi ravnatelj s pravilnikom.

3.      Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb - šolski okoliš

6. člen

Zavod je ustanovljen za zadovoljevanje vzgojno-izobraževalnih potreb za šolski okoliš, ki obsega kraje v Občini Kidričevo, in sicer:

Mihovce, Dragonjo vas, Cirkovce, Zgornje Jablane, Spodnje Jablane, Pongrce, Šikole, Stražgonjco, Sp. Gaj pri Pragerskem in Starošince.

Na območju krajev Župečja vas in Pleterje od 6. do 9. razreda je skupni šolski okoliš z Osnovno šolo Kidričevo.

III.    DEJAVNOST  ZAVODA

7. člen

Zavod kot osnovno dejavnost opravlja javno službo na področju:

- P 85.100    Predšolska vzgoja,

- P 85.200    Osnovnošolsko izobraževanje.

Druge dejavnosti, ki jih zavod opravlja zaradi celovitega izvajanja javne službe iz prejšnjega odstavka, so:

- R 91.011

Dejavnost knjižnice,

- I 56,290

 Druga oskrba z jedmi,

- L 68.320

 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,

- G 47.890

Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,

-P  85.510

Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,

- P 85.520

Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,

- R 90.010

Umetniško uprizarjanje,

- R 93.299

Druge nerazvrščene dejavnosti za     prosti čas.

8. člen

Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.

9. člen

Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.

V enoti vrtca pri OŠ Cirkovce se izvaja dejavnost predšolske vzgoje otrok od 11. meseca starosti do vstopa v osnovno šolo.

Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanoviteljica ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerim dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela in s katerim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

10. člen

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

IV.    ORGANI  ZAVODA

11. člen

Organi zavoda so:

- svet zavoda,

- ravnatelj,

- pomočnik ravnatelja za vrtec,

- strokovni organi in

- svet staršev.

1.      Svet zavoda

12. člen

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.

Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:

- 3 predstavniki ustanovitelja,

- 5 predstavnikov delavcev zavoda in

- 3 predstavniki staršev.

Predstavnike delavcev se voli na naslednji način:

- 4 predstavniki delavcev izmed strokovnih delavcev,

- 1 predstavnik izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev.

Predstavnike delavcev zavoda izvolijo zaposleni delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.

Predstavnike delavcev zavoda se voli tako, da se zagotovi zastopanost strokovnih delavcev šole, strokovnih delavcev enote vrtca ter upravno-administrativnih oziroma tehničnih delavcev, in sicer tako, da se trije predstavniki izvolijo izmed strokovnih delavcev šole, en predstavnik izmed strokovnih delavcev enote vrtca in en predstavnik izmed upravno-administrativnih oziroma tehničnih služb.

Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed občanov posameznih naselij šolskega okoliša.

Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev s tajnim ali z javnim glasovanjem. Pred postopkom kandidiranja svet staršev sprejme sklep, kako bodo glasovali. Pravico predlagati kandidate v svet zavoda imajo izključno člani sveta staršev. Predstavniki staršev izvolijo v svet zavoda enega predstavnika izmed staršev enote vrtca, dva predstavnika pa izmed staršev, katerih otrok obiskuje šolo.

Volitve so veljavne, če se volilne seje sveta staršev udeleži več kot polovica staršev. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov staršev, ki so glasovali.

Na konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.

Svet zavoda odloča z večino glasov članov sveta zavoda.

Mandat predstavnikov staršev v svet zavoda je povezan s statusom njihovih otrok oz. varovancev v zavodu. V primeru, da otrok enega od staršev, ki je član sveta zavoda, ni več vpisan v vrtec oziroma preneha s šolanjem v zavodu, se zagotovi ustrezno zastopanost z volitvami nadomestnega člana sveta zavoda.

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.

Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.

13. člen

Svet zavoda:

- imenuje in razrešuje ravnatelja,

- sprejema program  dela in razvoja zavoda,

- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,

- sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole,

- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,

- obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,

- odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,

- obravnava zadeve, ki mu jih naložijo učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat   zaposlenih, svet staršev,

- odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,

- sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,

- sprejme finančni načrt, realizacijo finančnega načrta in letno poročilo,

- predlaga ustanovitelju  spremembo ali razširitev dejavnosti,

- daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,

- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,

- sprejema program razreševanja presežnih delavcev,

- odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnosti zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in opravljanje drugih skupnih del,

- v soglasju z ustanoviteljicami odloča o najemanju kreditov,

- imenuje predstavnike zavoda v drugih organih in skupnostih,

- opravlja druge, z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

14. člen

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članom sveta, ki se volijo iz posameznih enot zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oz. njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu  in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.

15. člen

Pravico, predlagati kandidate za člane sveta zavoda, imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico.

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.

Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo po enotah zavoda: šola, enota  vrtca, upravno-administrativne oziroma tehnične službe.

Ravnatelj in pomočnik ravnatelja ter njuni ožji družinski člani (zakonec, partner, otroci in posvojenci, starši in posvojitelji, bratje in sestre) ne morejo voliti in biti voljeni v svet zavoda.

16. člen

Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.

Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed kandidatov matične šole, koliko kandidatov izmed kandidatov enote vrtca ter izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica ali glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

17. člen

Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu. 

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

18. člen

Postopek za odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z aktivno volilno pravico. Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

2.      Ravnatelj

19. člen

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.

Ravnatelj organizira in vodi delo zavoda in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Imenovanje, obveznosti in pristojnosti ravnatelja določa zakon.

20. člen

Zavod ima pomočnika ravnatelja.

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.

Za enoto vrtca se za pedagoško in organizacijsko vodenje oddelkov vrtca imenuje pomočnik ravnatelja.

3.      Strokovni organi

21. člen

Strokovni organi v zavodu so:

- vzgojiteljski zbor,

- učiteljski zbor,

- oddelčni učiteljski zbor,

- razrednik,

- strokovni aktivi.

Pristojnosti vzgojiteljskega zbora, učiteljskega zbora, oddelčnega učiteljskega zbora, razrednika in strokovnih aktivov so določene z zakonom.

4.      Svet staršev

22. člen

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Mandat članov sveta traja eno leto, z možnostjo ponovnega imenovanja. Prvi sklic staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

- predlaga nadstandardne programe,

- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

- sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,

- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-varstvenim in  vzgojno-izobraževalnim delom,

- voli predstavnike staršev v svet zavoda,

- lahko sprejme svoj program sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,

- samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno-izobraževalnega dela in projekte,

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

V.      SVETOVALNA SLUŽBA

23. člen

Zavod organizira v skladu z normativi in standardi svetovalno službo, ki svetuje otrokom,  učencem in staršem ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji  in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela ter poklicno svetuje.

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.

VI.    KNJIŽNICA

24. člen

Zavod ima knjižnico.

Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela v zavodu.

Zavod ustanovi učbeniški sklad, katerega upravljanje določi minister.

VII.   VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

25. člen

Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.

Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali z drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.

Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.

26. člen

Ustanovitelj v soglasju z ravnateljem zavoda in v skladu z zakonom s posebnim sklepom določi, za katere dejavnosti se lahko uporabljajo prostori in naprave zavoda. V sklepu določi tudi pogoje in način uporabe prostorov in naprav.

27. člen

Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov staršev učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter od donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.

Zavod se ne sme financirati iz sredstev političnih strank.

28. člen

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju osnovne dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krijeta ustanovitelj in država.

29. člen

Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, s sponzorstvom, prispevki staršev in z drugimi viri, določenimi z zakonom.

Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega  oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike zavoda predlaga učiteljski zbor, imenuje pa jih svet zavoda.

Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

30. člen

Zavod je pravna oseba s pravicami, z obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.

Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.

Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.

31. člen

Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.

Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.

Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj.

Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec ima v času nadomeščanja pooblastila ravnatelja.

Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

32. člen

Za zavod podpisuje ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.

V odnosu z Upravo Republike Slovenije za javna plačila in banko podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki, ki jih določi ravnatelj z deponiranimi podpisi pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.

IX.    ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

33. člen

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda.

X.      NADZOR

34. člen

Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.

35. člen

Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.

Gospodarjenje  z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzoruje ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.

36. člen

Ustanoviteljica ima pravico opravljati v zavodu nadzor nad namensko porabo sredstev, ki jih dajejo zavodu za opravljanje dejavnosti.

XI.    POSEBNE DOLOČBE

37. člen

Dejavnost predšolske vzgoje, vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda.

Strokovni delavci izvajajo dejavnost predšolske vzgoje in vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi predpisi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.

Strokovni delavci morajo obvladati slovenski jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.

38. člen

Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.

O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo le-ta pooblasti.

XII.   SPLOŠNI AKTI ZAVODA

39. člen

Zavod lahko ima pravila zavoda, ki jih z dvotretjinsko večino članov sprejme svet zavoda.

Druge splošne akte sprejmeta svet zavoda ali ravnatelj v skladu z veljavnimi predpisi.

XIII. MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM

40. člen

Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:

- ugotavlja skladnost programov vzgoje in dela s plani in programi ustanovitelja,

- spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,

- odloča o statusnih spremembah zavoda,

- daje soglasje k spremembam in razširitvi dejavnosti,

- opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in z drugimi predpisi.

Zavod je dolžan ustanovitelju:

- predložiti letno poročilo in letni delovni načrt,

- poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja zavoda,

- letni načrt investicijskega vzdrževanja,

- po potrebi posredovati druge podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter podatke v statistične namene.

XIV.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

41. člen

Ravnatelj zavoda je dolžan priglasiti spremembe vpisa v sodni register najkasneje tri mesece po uveljavitvi tega odloka.

42. člen

Zavod s 1. 8. 2012 prevzame vse delavce, ki so bili na dan 31. 7. 2012 zaposleni v Enoti Vrtca Cirkovce. Ti delavci imajo s prevzemom pravice in obveznosti, kot so jih imeli v JVVZ Vrtec Kidričevo.

43. člen

Svet zavoda mora uskladiti sestavo sveta v skladu s tem odlokom najkasneje do 30. 11. 2012.

Članom sveta zavoda, ki bodo izvoljeni v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, poteče mandat s potekom mandata sveta zavoda.

44. člen

Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Pred iztekom mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim z zakonom in s tem odlokom.

45. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati:

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Cirkovce (Uradni list RS, št. 32/97 in Uradno glasilo slovenskih občin, št 17/08 in 25/09),

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kidričevo (Uradni list RS, št. 3/98 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/08 in 25/09).

46. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Štev. 007-6/2011

Datum:  31.5.2012 

 

 

Občina Kidričevo

 

Župan Anton Leskovar