New Page 3

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačne razrede za določitev osnovne plače direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Ajdovščina, naslednji

S K L E P

o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

Delovno mesto direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina, Tovarniška cesta 3/H, 5270 Ajdovščina, se uvrsti v 43. plačni razred.

 

Delovno mesto direktorja javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina, Gregorčičeva 20, 5270 Ajdovščina, se uvrsti v 39. plačni razred.

 

Delovno mesto direktorja javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina, IV. prekomorske 1, 5270 Ajdovščina, se uvrsti v 45. plačni razred.

 

Delovno mesto direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina, Cesta 5. maja 14, 5270 Ajdovščina, se uvrsti v 49. plačni razred.

 

Delovno mesto direktorja javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina, Pot v Žapuže 14, 5270 Ajdovščina, se uvrsti v 49. plačni razred.

Št. 1001-1/065

Ajdovščina, dne 25. januarja 2006

Župan

Občina Ajdovščina

Marjan Poljšak l.r.