New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo)/ZJF-UPB4/(Uradni list RS, št. 11/11) in 88., 89. in 90. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03) je Občinski svet Občine Velika Polana na 14. redni seji dne 17. 12. 2013 sprejel

O D L O K

o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2013

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Velika Polana za leto 2013 (objavljenem v Uradnem listu RS, št. 28/13) se v 2. členu spremeni odstavek ter se glasi:

»Proračun Občine Velika Polana za leto 2013 se določa v naslednjih zneskih:

+------+----------------------------------------+---------------+

|      |                                        |          v EUR|

+------+----------------------------------------+---------------+

|      |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|      |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |   2.309.822,41|

+------+----------------------------------------+---------------+

|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 |   1.251.973,41|

+------+----------------------------------------+---------------+

|70    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)       |     997.452,12|

+------+----------------------------------------+---------------+

|700   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK             |     836.059,00|

+------+----------------------------------------+---------------+

|703   |DAVKI NA PREMOŽENJE                     |     149.990,00|

+------+----------------------------------------+---------------+

|704   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE       |      10.903,12|

+------+----------------------------------------+---------------+

|706   |DRUGI DAVKI                             |         500,00|

+------+----------------------------------------+---------------+

|71    |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |     254.521,29|

+------+----------------------------------------+---------------+

|710   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD       |      53.700,00|

|      |PREMOŽENJA                              |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|711   |TAKSE IN PRISTOJBINE                    |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|712   |DENARNE KAZNI                           |          30,00|

+------+----------------------------------------+---------------+

|713   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV   |      47.567,29|

+------+----------------------------------------+---------------+

|714   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                 |     153.224,00|

+------+----------------------------------------+---------------+

|72    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)           |      10.000,00|

+------+----------------------------------------+---------------+

|720   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|721   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG               |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|722   |PRIHODKI OD PROD. ZEMLJ. IN NEMATER.    |      10.000,00|

|      |DOLG. SRED.                             |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|73    |PREJETE DONACIJE (730+731)              |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|730   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV       |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|731   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE              |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                     |   1.047.849,00|

+------+----------------------------------------+---------------+

|740   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH           |     214.492,11|

|      |JAVNOFINAN. INSTITUCIJ                  |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|741   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA |     833.356,89|

+------+----------------------------------------+---------------+

|      |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |   2.554.647,45|

+------+----------------------------------------+---------------+

|40    |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    |     768.324,10|

+------+----------------------------------------+---------------+

|400   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM       |     165.369,54|

+------+----------------------------------------+---------------+

|401   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO      |      26.608,66|

|      |VARNOST                                 |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|402   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE            |     469.535,90|

+------+----------------------------------------+---------------+

|403   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                 |         810,00|

+------+----------------------------------------+---------------+

|409   |REZERVE                                 |     106.000,00|

+------+----------------------------------------+---------------+

|41    |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)      |     299.674,82|

+------+----------------------------------------+---------------+

|410   |SUBVENCIJE                              |      13.079,97|

+------+----------------------------------------+---------------+

|411   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM|     146.622,74|

+------+----------------------------------------+---------------+

|412   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN  |      48.014,60|

|      |USTANOVAM                               |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|413   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI           |      91.957,51|

+------+----------------------------------------+---------------+

|414   |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO               |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)             |   1.459.986,53|

+------+----------------------------------------+---------------+

|420   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV      |   1.459.986,53|

+------+----------------------------------------+---------------+

|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)       |      26.662,00|

+------+----------------------------------------+---------------+

|431   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN      |      18.850,00|

|      |FIZIČNIM OSEBAM                         |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|432   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM    |       7.812,00|

|      |UPORABNIKOM                             |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|      |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)|    –244.825,04|

|      |(I.-II.)                                |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|      |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|      |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |               |

|      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV             |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|750   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|751   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV             |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|752   |KUPNINA IZ NASLOVA PRIVATICACIJE        |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|      |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE           |               |

|      |KAPITALSKIH DELEŽEV                     |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|44    |DANA POSOJ. IN POVEČ. KAPIT. DELEŽ.     |               |

|      |(440+441)                               |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|440   |DANA POSOJILA                           |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|441   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|442   |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA       |               |

|      |PRIVATIZACIJE                           |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|      |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN      |               |

|      |SPREMEMBE                               |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)            |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|      |C. RAČUN FINANCIRANJA                   |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|      |VII. ZADOLŽEVANJE                       |     324.843,00|

+------+----------------------------------------+---------------+

|50    |ZADOLŽEVANJE (500)                      |     324.843,00|

+------+----------------------------------------+---------------+

|500   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE                     |     324.843,00|

+------+----------------------------------------+---------------+

|      |VIII. ODPLAČILA DOLGA                   |      39.132,00|

+------+----------------------------------------+---------------+

|55    |ODPLAČILO DOLGA (550)                   |      39.132,00|

+------+----------------------------------------+---------------+

|550   |ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA                |      39.132,00|

+------+----------------------------------------+---------------+

|      |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH|      40.885,96|

|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

|      |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)   |     285.711,00|

+------+----------------------------------------+---------------+

|      |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)          |     244.825,04|

+------+----------------------------------------+---------------+

|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |     307.376,65|

|      |PRETEKLEGA LETA                         |               |

+------+----------------------------------------+---------------+

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov za obdobje 2013–2016, je priloge k temu odloku in se objavi na oglasni deski Občine Velika Polana.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 1-14/13 OS

Velika Polana, dne 17. decembra 2013

 

Župan

Občine Velika Polana

Damijan Jaklin l.r.