New Page 2

Številka:

007-03/2019-4

Občina:

Občina Semič

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Semič

Predlagatelj:

Župan Občine Semič

Zakonska podlaga:

61. in 62. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. člen Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, 62/2016) in 14. člen Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10, 27/16)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Semič

Datum:

20.5.2019

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

6. redna seja Občinskega sveta Občine Semič

Besedilo:

gradivo