New Page 2

Številka:

410-0035/2021

Občina:

Občina Ruše

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Ruše

Predlagatelj:

Župan Občine Ruše

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, številka 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, številka 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 15. člen Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, številka 23/18)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Ruše

Datum:

26.10.2021

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

18. redna seja Občinskega sveta Občine Ruše

Besedilo:

gradivo