New Page 2

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/06) in Odloka o plačah funkcionarjev (Ur. l. RS št. 14/06, 1/07) je Občinski svet Občine Markovci na 5. seji dne 7. 3. 2007 sprejel

 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah

 

 

Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

 

 

1. člen

 

 

V 1. členu Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni vestnik Radia Tednik Ptuj, št. 2/99, 10/99, 6/00, Uradni list RS št. 60/02 in 37/03) se besedilo prvega odstavka črta in se ga nadomesti z naslednjim besedilom: Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS št. 56/02, 14/06 in 1/07), Uredba Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06), določbe Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 18/94, 36/96) v kolikor se posamezne določbe še uporabljajo in v kolikor Zakon o lokalni samoupravi – UPB1 (Uradni list RS, št. 100/2005) ne določa drugače.

 

 

V tretjem odstavku 1. člena se za besedilom …volilne komisije doda besedilo …vaških odborov ter komisije za kulturo in komisije za šport, kateri imenuje župan, pripadajo nagrade … .

 

 

2. člen

 

 

Prvi stavek tretjega člena se črta in se nadomesti z naslednjim novim stavkom: Župan je na podlagi Odloka o plačah funkcionarjev razvrščen v 49. plačni razred. Drugi stavek se popravi tako, da glasi: Županu pripada dodatek  za delovno dobo v skladu z zakonom.

 

 

Četrti, peti in šesti odstavek tretjega člena se črtajo in se jih nadomesti z naslednjo vsebino: Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil in sicer v razponu 34 – 41 plačni razred.

 

 

3. člen

 

 

Peti člen se v celoti črta.

 

 

4. člen

 

 

V šestem členu se v prvem odstavku črtata besedi … posamezni mesec.

 

 

Prvi stavek tretjega odstavka 6. člena se črta in se ga nadomesti z naslednjim stavkom: Izračun plače za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta se določi s sklepom oziroma odločbo.

 

 

5. člen

 

 

Črtata se drugi in tretji odstavek 7. člena.

 

 

6. člen

 

 

Prvi in drugi stavek četrtega odstavka 8. člena če črtata in se nadomestita z naslednjim stavkom: Z odločbo o županovi in podžupanovi plači se izvršijo določbe zakona in pravilnika o plačah funkcionarjev.

 

 

Tretji stavek postane drugi stavek četrtega odstavka.

 

 

7. člen

 

 

Prvi odstavek 10. člena se črta in se ga nadomesti z naslednjo vsebino:

 

 

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom vaških odborov, članom Komisije za kulturo in Komisije za šport, ki ju imenuje župan, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za čas trajanja mandata župana in občinskega sveta. Za delovanje vaških  odborov se plača letno 6 sejnin, ob zahtevnejši investiciji v posamezni vasi ali organizaciji večjih prireditev pa največ 9 sejnin letno.

 

 

8. člen

 

 

V tretjem odstavku 11. člena se besede … posamezno koledarsko leto črtajo in se nadomestijo z besedami … čas trajanja mandata nadzornega odbora.

 

 

9. člen

 

 

V 18. členu se pred besedo .. se izplačujejo dodajo besede:  članom vaških odborov in članom Komisije za kulturo in Komisije za šport, ki ju imenuje župan se izplačujejo …

 

 

10. člen

 

 

V prvem odstavku 19. člena se za besedno zvezo … uporabljajo tudi za izplačilo sejnin doda besedna zveza: članom vaških odborov in članom Komisije za kulturo in Komisije za šport, ki ju imenuje župan, članom štaba za ….

 

 

11. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 

 

Številka:  110-07-15/99

 

 

Datum:    7.3.2007

 

 

Občina Markovci

 

 

Župan Franc KEKEC