New Page 1

Evidenca prodajnih, kupnih in njim sorodnih pogodb

1. Naziv institucije:

Občina Gornji Grad
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca prodajnih, kupnih in njim sorodnih pogodb
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Izvajanje zakonskih in pogodbenih obveznosti za fizične in pravne osebe, ki sklenejo z občino pogodbo.
5. Pravne podlage: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS-1/ SOP 2018-01-0457 Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti SOP 2018-01-1412
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): premično premoženje, lokalna oblast
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Gornji Grad
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 10.3.2018
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktor občinske uprave: Zdenko Purnat, e-pošta: zdenko.purnat@gornji-grad.si