New Page 1

 

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - ZVrt-UPB2 in 25/08 - spremembe in dopolnitve), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2) ter 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 - popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 19. redni seji dne 3. 7. 2008 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

 

 

1. člen

 

 

Cene posameznih programov predšolske vzgoje v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki od 1. 9. 2008 dalje znašajo:

 

 

Starostna skupina 1-3 let  (6-9 ur):        472,15 €

 

 

Starostna skupina 3-4 let  (6-9 ur):        366,52 €

 

 

Starostna skupina 4-6 let  (6-9 ur):        336,91 €.

 

 

Občina Kostanjevica na Krki krije razliko med plačilom staršev na podlagi osnove za njihovo plačilo in ceno programa vrtca, v katerega je otrok vključen, kot izhaja iz prvega odstavka tega člena.

 

 

2. člen

 

 

Cene programov so oblikovane na podlagi metodologije, kot izhaja iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05). Višina plačila staršev se določi na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06).

 

 

3. člen

 

 

Za zamudno uro, ko starši ob zaključku poslovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem zaračuna 4,17 € za vsako začeto uro.

 

 

4. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2008.

 

 

 

 

 

Št. 609-12/2008 (120)

 

 

Kostanjevica na Krki, dne 3. julija 2008

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Kostanjevica na Krki

 

 

Mojmir Pustoslemšek l.r.