New Page 1

 

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/93, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98), 87. in 93. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99) in 9. člena odloka o proračunu Občine Veržej za leto 1999 (Uradni list RS, št. 69/99) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 25. 11. 1999 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah odloka o proračunu Občine Veržej za leto 1999

 

 

1. člen

 

 

Spremeni se 3. člen odloka o proračunu Občine Veržej za leto 1999 (Uradni list RS, št. 69/99), tako da glasi:

 

 

    Proračun Občine Veržej za leto 1999 se določa v višini 115,117.547 SIT, od tega

 

 

A)   Bilanca prihodkov in odhodkov

 

 

I.   Prihodki skupaj                             115,117.547 SIT

 

 

II.  Odhodki skupaj                              111,617.547 SIT

 

 

III. Proračunski primanjkljaj ali presežek         3,500.000 SIT

 

 

B)   Račun finančnih terjatev in naložb                    0 SIT

 

 

B)   Račun financiranja

 

 

VII  Zadolževanje proračuna                                0 SIT

 

 

VIII Odplačevanje dolgov                           3,500.000 SIT

 

 

IX   Neto zadolževanje                           – 3,500.000 SIT

 

 

X    Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih            0 SIT

 

 

Pregled prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja je sestavni del odloka.

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 900-4/99

 

 

Veržej, dne 26. novembra 1999.

 

 

Župan

    Občine Veržej

    Drago Legen, univ. dipl. inž. kmet. l. r.