New Page 1

Evidenca o pravnomočnih odločbah o prekrških

1. Naziv institucije:

Občina Mozirje
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca o pravnomočnih odločbah o prekrških
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava

4. Opis vsebine:

Po 203. členu Zakona o prekrških /ZP-1/ morajo prekrškovni organi zaradi zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku, za ugotavljanje prej izrečenih sankcij za prekrške in za izdajanje potrdil o podatkih iz te evidence voditi evidenco o pravnomočnih odločbah o prekrških.

Evidenca mora vsebovati zlasti:

- podatke o storilcu prekrška (osebno ime in EMŠO ter naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča za fizično osebo oziroma firmo in sedež ter enotno matično številko za pravno osebo, če je storilec tujec, pa namesto EMŠO njegove rojstne podatke);

- pravno opredelitev prekrška;

- številko in datum izdane odločbe o prekršku ter izrečeno sankcijo.

5. Pravne podlage: Zakon o prekrških /ZP-1/ SOP 2003-01-0238
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): prekršek
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Mozirje
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 7.2.2003
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Vršilec dolžnosti direktorja občinske uprave: mag. Ivo Glušič, e-pošta: ivo.glusic@mozirje.si